دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 12، شهریور 1400، صفحه 1-210 
بررسی رفتار دیوار برشی فولادی کمانش‌تاب تحت اثر حریق

صفحه 173-188

10.22091/cer.2021.7372.1298

فریدون معصومی زهنده؛ محمد حسین زاده؛ سپیده رحیمی؛ مهدی عبادی جامخانه