راهنمای نویسندگان

از پژوهشگران و استادان ارجمند درخواست می شود که مقالات خود را مطابق با قالب نشریه به صورت زیر و تنها از طریق سامانه ارسال نمایند تا روند بررسی آن آغاز گردد. قبل از ارسال مقاله بایستی ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید. راهنمای نویسندگان با جزئیات کامل و مثال و نمونه در فایل قالب/تمپلت مقالات تبیین شده است؛ بنابراین، از تکرار آن در اینجا پرهیز می‌شود. 

دریافت فایل word راهنمای نگارش مقالات "پژوهش های زیرساخت های عمرانی"

 

دریافت فایل PDF راهنمای نگارش مقالات "پژوهش های زیرساخت های عمرانی"

 

فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان و در قالب مقالات نشریه)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود)؛ و 5. نامه پشتیبان

توجه: فرم‌های بالا بایستی بعد از تکمیل روی سامانه نشریه بارگذاری شوند.