راهنمای نویسندگان

از محقیق ارجمند درخواست می شود که مقالات خود را مطابق با قالب نشریه به صورت زیر و تنها از طریق سامانه ارسال نمایند تا روند بررسی آن آغاز گردد. قبل از ارسال مقاله بایستی ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

 

 

دریافت فایل word راهنمای نگارش مقالات "پژوهش های زیرساخت های عمرانی"

 

دریافت فایل PDF راهنمای نگارش مقالات "پژوهش های زیرساخت های عمرانی"

 

 

 

دریافت فایل word تعهد نامه علمی که می بایست پس از تکمیل به عنوان فایل های تکمیلی در هنگام ارسال مقاله بر روی سایت بارگذاری شود.

 

دریافت فایل PDF تعهد نامه علمی که می بایست پس از تکمیل به عنوان فایل های تکمیلی در هنگام ارسال مقاله بر روی سایت بارگذاری شود.

 

دریافت فایل word فرم تعارض منافع که می بایست پس از تکمیل به عنوان فایل های تکمیلی در هنگام ارسال مقاله بر روی سایت بارگذاری شود.

 

دریافت فایل PDF فرم تعارض منافع که می بایست پس از تکمیل به عنوان فایل های تکمیلی در هنگام ارسال مقاله بر روی سایت بارگذاری شود.