داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
مصطفی آدرسی استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
ابوالفضل آرزومند حمل و نقل و راه و ترابری گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
فیروزه آزادی
پریساسادات آشفته منابع آبی و محیط‌زیست گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
محمد رضا احدی حمل و نقل و راه و ترابری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران
جمال احمدی مهندسی سازه و زلزله
حمیدرضا احمدی مهندسی سازه و زلزله دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
مسعود احمدی روش‌های عددی و آزمایشگاهی دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره)، بروجرد ایران.
مهدی اقبالی استراتژی های بهسازی، تعمیر و نگهداری استادیار، مهندسی سازه / زلزله، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
مهدی اکبری روش‌های عددی و آزمایشگاهی گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
مهرداد امامی تبریزی ژئوتکنیک
روح اله امیر آبادی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
پویان ایار حمل و نقل و راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت
حامد بایسته ژئوتکنیک گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
محمد کاظم بحرانی مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
شیما بخشی ژئوتکنیک گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
وحید بروجردیان روش‌های عددی و آزمایشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران
فرهاد بهنام فر مهندسی سازه و زلزله دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهاد بهنام فر اندرکنش خاک و سازه
مجید پاسبانی خیاوی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی، طراحی و ساخت گروه مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی
رضا پورحسینی روش‌های عددی و آزمایشگاهی دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی عمران
عباس پوردیلمی روش‌های عددی و آزمایشگاهی، ژئوتکنیک گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
مهدی تلخابلو ژئوتکنیک Kharazmi University
داود توکلی گروه عمران، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد
احسان جباری سازه‌های هیدرولیکی و دریایی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
میثم جلالی مهندسی سازه و زلزله استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران.
مهدی جمشیدی دانش آموخته، گروه مهندسی آب، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران
رضا جهانشاهی منابع آبی و محیط‌زیست دانشکده زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
هاشم جهانگیر ارزیابی و پایش، مهندسی سازه و زلزله گروه عمران دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
مرتضی جیریایی استراتژی های بهسازی، تعمیر و نگهداری استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم
اکبر چشمی ژئوتکنیک دانشگاه تهران، تهران، ایران
فرنوش حاجی زاده ژئوتکنیک دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
غلامحسین حامدی عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
پدرام حسینی مهندسی سازه و زلزله دانشکده مهندسی،مرکز آموزش عالی محلات، محلات، ایران
آیدا حسینی بقانام منابع آبی و محیط‌زیست گروه مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
سید حسین حسینی لواسانی مهندسی سازه و زلزله استادیار/خوارزمی
حسین حسینی نورزاد مدیریت پروژه و ساخت گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سید روح الله حسینی واعظ مهندسی سازه و زلزله دانشکده مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
سیدمحمد خاتمی روش‌های عددی و آزمایشگاهی دانشگاه جامع شهرداری سمنان
عبدالغفور خادم الرسول روش‌های عددی و آزمایشگاهی گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز
ماشاء اله خامه چیان ارزیابی و پایش زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران
حامد خانی سانیج حمل و نقل و راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران
محمدمهدی خبیری حمل و نقل و راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران
مهدی خداپرست ژئوتکنیک گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
نسترن خرم اثرات زیست محیطی گروه مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
حر خسروی مدل سازی ریاضیاتی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران/ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وحید خلیفه حمل و نقل و راه و ترابری عضو هیئت علمی دانشگاه سیرجان کرمان
احمد دالوند گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
فرناز دانشور وثوقی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران
رضا دزواره رسنانی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
سعید دهقان ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، محلات، ایران
احسان دهقانی مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
سید محمد حسین دهناد حمل و نقل و راه و ترابری گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
سید محمد حسین دهناد حمل و نقل و راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه قم
علی رئیسی استبرق دانشگاه تهران
طاهر رجایی منابع آبی و محیط‌زیست گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
الهام رجبی مهندسی سازه و زلزله استادیار دانشگاه تفرش
علی محمد رجبی ژئوتکنیک گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابراهیم رحیمی ژئوتکنیک دانشگاه دامغان- دانشکده علوم زمین
علیمحمد رشیدی روش‌های عددی در مهندسی سازه دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
سجاد رضائی حمل و نقل و راه و ترابری مؤسسه آموزش عالی پویش، قم، ایران
دانیال رضازاده عیدگاهی ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
امید رضایی فر دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
مسعود رنجبرنیا ژئوتکنیک گروه آموزشی مهندسی عمران-دانشگده عمران-دانشگاه تبریز-تبریز-ایران
علیرضا زرین اقبال قابلیت اطمینان و مدیریت ریسک، مهندسی سازه و زلزله دانش‌آموخته/ دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین زنجیرانی فراهانی حمل و نقل و راه و ترابری استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تفرش.
محمد سعید سبحان دانشکده مهندسی، مرکز آموزش عالی محلات، محلات، ایران
بهرام سعیدی فرزاد منابع آبی و محیط‌زیست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ایران
جابر سلطانی گروه مهندسی آب، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران
عبدالله سهرابی ژئوتکنیک دانشگاه تهران، تهران، ایران
عبداله سهرابی بیدار ژئوتکنیک
بیژن سیاف زاده Hesabi Building Qom University
نوید سیاه پلو مهندسی سازه و زلزله جهاد دانشگاهی
محمد کاظم شربتدار روش‌های عددی و آزمایشگاهی، مهندسی سازه و زلزله مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
مهدی شریفی مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
جلال صادقیان روش‌های عددی و آزمایشگاهی استادیار، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
حسین صالح زاده دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا صبا روش‌های عددی و آزمایشگاهی، ژئوتکنیک استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران
مهدی صدیقی منابع آبی و محیط‌زیست گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
رضا ضیایی مؤید عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره) قزوین
علیرضا طالب بیدختی ژئوتکنیک عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رسول عالی پور استادیار گروه عمران دانشگاه شهرکرد
مسعود عامل سخی روش‌های عددی و آزمایشگاهی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم.
مهدی عبادی جامخانه روش‌های عددی و آزمایشگاهی، سیستم های هوشمند زیرساخت های عمرانی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه دامغان
مهرداد عبدی مقدم مهندسی سازه و زلزله دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی قزوین
امیر عزالدین مهندسی سازه و زلزله
امین عصاری اثرات زیست محیطی شرکت گل گهر
مهدی علیرضایی مهندسی سازه و زلزله دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
مجتبی علیزاده ژئوتکنیک گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
مهیار غرقی مدیریت ساخت و ارزش دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
جواد غفاری گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی مرند، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
علیرضا غنی زاده روش‌های عددی و آزمایشگاهی دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران
محمد علی فتحعلی بهینه‌سازی گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
پویان فخاریان مهندسی سازه و زلزله دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
سعید فرزین عضو هیات علمی، گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
نرگس فلاح مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
الهام فیجانی دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
حمید رضا قزوینیان سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
مجید قلهکی دانشیار/دانشگاه سمنان
مهدی قنبرزاده لک اثرات زیست محیطی، منابع آبی و محیط‌زیست گروه مهندسی عمران ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
علی قنبری روش‌های عددی و آزمایشگاهی، ژئوتکنیک گروه مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
سیده مرضیه قیامی تکلیمی دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان ، سمنان، ایران
مهران کریم پور ژئوتکنیک دانشکده عمران، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
مهدی کماسی منابع آبی و محیط‌زیست دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، ایران
بابک گلچین حمل و نقل و راه و ترابری استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
پروین گلفام اثرات زیست محیطی، توسعه پایدار، ارزیابی زیست محیطی و اقتصادی، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی، منابع آبی و محیط‌زیست، هیدرولوژی و برنامه‌ریزی منابع آب گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
احمد گلی حمل و نقل و راه و ترابری گروه مهندسی راه آهن، دانشکده حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مهدی ماجدی اصل روش‌های عددی و آزمایشگاهی، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه
علیرضا ماهپور حمل و نقل و راه و ترابری دانشگاه شهید بهشتی
سید احمد مبینی پور روش های طراحی سازه، مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
میثم محبوبی ژئوتکنیک استادیار، دانشگاه صنعتی شیراز
امین محبی منابع آبی و محیط‌زیست Department of Civil Engineering, Construction Management, and Environmental Engineering, Northern Arizona University, Flagstaff, AZ, USA
هادی محمدزاده رومیانی گروه مهندسی عمران، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا. ایران
مصطفی محمدی ژئوتکنیک
مرضیه محمدی نیکو روش‌های عددی در مهندسی سازه دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
علیرضا مرتضایی گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
سید مهدی مرتضوی مدیریت پروژه و ساخت دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
رامین مشک آبادی دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا معظمی گروه عمران،دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری،دانشگاه زنجان،زنجان،ایران
امیر رضا ممدوحی حمل و نقل و راه و ترابری، مدل سازی ریاضیاتی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
رضا میکائیل ژئوتکنیک دانشکده مهندسی معدن و مواد دانشگاه صنعتی ارومیه
حسین نادرپور مهندسی سازه و زلزله دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
عباس نادرپور مدیریت پروژه و ساخت گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
مصطفی نادری اثرات زیست محیطی استادیار هیدروژئولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان
صابر ناصر علوی حمل و نقل و راه و ترابری استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
شمس نوبخت دودران حمل و نقل و راه و ترابری گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
وحید نورانی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی گروه مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
رضا نوزعیم ژئوتکنیک دانشگاه تهران
محمد قاسم وتر مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
مجید یزدان دوست ژئوتکنیک
محمد یکرنگ نیا مهندسی سازه و زلزله دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران