اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی‌محمد رجبی

زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک دانشیار، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/amrajabi/?lang=en
amrajabiut.ac.ir
00982161112719
0000-0003-4588-2185

h-index: Scopus: 15  

Scopus profile: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506470354

سردبیر

علی قنبری

مهندسی عمران، ژئوتکنیک استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

khu.ac.ir/cv/277/Ghanbari
ghanbarikhu.ac.ir
00982188830891
0000-0002-8264-0540

h-index: Scopus: 16  

سردبیر همکار

سید روح‌اله حسینی واعظ

مهندسی عمران، مهندسی سازه استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/hoseinivaez
hoseinivaezqom.ac.ir
00982532103590
0000-0002-5574-8345

h-index: Scopus: 13  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Janusz Wasowski

زمین‌شناسی مهندسی، زمین لغزش، مخاطرات طبیعی، سنجش از دور استاد، شورای ملی تحقیقات، شورای تحقیقات ملی - پژوهشی. موسسه حفاظت ژئو هیدرولوژیکی (CNR - IRPI)، رم، ایتالیا

j.wasowskiba.irpi.cnr.it
0000-0003-2920-9425

h-index: Scopus: 30  

Hakim S. Abdelgader

مصالح ساختمانی، فناوری بتن، مواد جایگزین سیمان، دوام، بتن خود متراکم استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه طرابلس، طرابلس، جمهوری عربی لیبی

uot.edu.ly/eng/ce/staff/index.php?id=570
hakimsapoczta.onet.pl
0000-0003-4908-1983

h-index: Scopus: 19  

اعضای هیات تحریریه

مرتضی اسکندری قادی

مهندسی عمران، سازه، مکانیک ساختمان، انتشار موج، مکانیک پیوسته، کشش استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~ghadi
ghadiut.ac.ir
00982161112188
0000-0002-7008-0654

h-index: Scopus: 18  

احسان جباری

مهندسی عمران، سازه های هیدرولیکی دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/ejabbari
e.jabbariqom.ac.ir
0000-0002-6345-8567

h-index: Scopus: 8  

ماشاء اله خامه چیان

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک استاد، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/khamechm
khamechmmodares.ac.ir
00982182883435

h-index: Scopus: 18  

مهدی خداپرست

مهندسی عمران، ژئوتکنیک استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/mkhodaparast
khodaparastqom.ac.ir
0000-0002-4007-4093

h-index: Scopus: 7  

طاهر رجایی

عمران، آب و محیط‌زیست استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران

ie.qom.ac.ir/Portal/Home/?11595/Dr-Taher-Rajaei
trajaeeqom.ac.ir
0000-0002-4325-2537

h-index: Scopus: 22  

وحید نورانی

مهندسی عمران،‌هیدرولوژی استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?nourani
nouranitabrizu.ac.ir
0000-0002-6931-7060

h-index: Scopus: 45  

سید روح اله حسینی واعظ

مهندسی عمران، سازه استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/hoseinivaez
hoseinivaezqom.ac.ir
00982532103590
0000-0002-5574-8345

h-index: Scopus: 13  

ویراستار

طاهره عارف زاده

کارشناس ارشد مهندسی عمران
گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم

scholar.google.com/citations?user=mE3jragAAAAJ&hl=en
t.arefzadestu.qom.ac.ir
0000-0002-1983-0587

h-index: 3  

مشاور علمی

پویان فخاریان

مهندسی عمران، مهندسی سازه دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

www.researchgate.net/profile/Pouyan_Fakharian2
pouyanfakhariansemnan.ac.ir
0000-0003-4307-1944

h-index: Scopus: 12