تسلیت در گذشت دکتر سید امیرالدین صدرنژاد

تسلیت در گذشت دکتر سید امیرالدین صدرنژاد

در گذشت دکتر سید امیرالدین صدرنژاد، استاد فرهیخته دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و سردبیر دوفصلنامه پژوهش‌های عمران و محیط زیست دانشگاه قم را به خانواده ایشان و جامعه دانشگاهی تسلیت عرض می نماییم.