ارائه ضرایب طراحی لرزه‌ای دیوارهای مرکزگرای گهواره‌ای چندگانه تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک گسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده

در سال‌های اخیر، روش‌های جدید و نوآورانه‌ای با فلسفه طراحی سیستم‌های آسیب‌گریز به‌جای سیستم‌های باربر جانبی متداول آیین‌نامه‌ای به‌منظور کاهش آسیب در ساختمان‌ها و کاهش هزینه‌های بازسازی بعد از زلزله، پیشنهاد شده است. سیستم‌های دیوارهای گهواره‌ای مرکزگرا از جمله سیستم‌های آسیب‌گریز نوین محسوب می‌گردند. این سیستم‌ها می‌توانند به‌عنوان جایگزین مناسب سیستم‌های باربر جانبی متداول آیین‌نامه‌ای انتخاب گردند. در این تحقیق، به بررسی و طراحی سیستم‌های گهواره‌ای چندگانه با بررسی تأثیر تعداد بلوک گهواره‌ای و مقدار پیش‌تنیدگی کابل‌ها در سازه‌ 12 طبقه، تحت 22 رکورد لرزه‌ای دور و 28 رکورد لرزه‌ای نزدیک گسل که نیمی از آن‌ها دارای پالس هستند، پرداخته‌ شده است. مدل‌سازی به‌صورت دو‌بعدی در نرم‌افزار OpenSees انجام‌گرفته است. ضرایب طراحی مقاطع گهواره‌ای در پیش‌تنیدگی‌های مختلف برای هر نوع زلزله مشخص ‌شده است. در این تحقیق نشان داده ‌شده است که سازه‌های گهواره‌ای تحت رکوردهای نزدیک گسل با پالس بحرانی بوده و نیاز ظرفیتی طراحی نسبت به سایر رکوردها بیشتر برای کنترل دریفت و مقاومت دارند. طراحی سازه‌های پایه- گهواره‌ای و گهواره‌ای چندگانه برای دریفت مشخصی که دارای پروفیل دریفت مشابه در ارتفاع هستند، انجام ‌شده است. برای این حالت نمی‌توان جذب انرژی مطلوب و هم‌چنین کاهش اثرات مودهای بالا را از سیستم گهواره‌ای چندگانه نسبت به سیستم پایه- گهواره‌ای انتظار داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic Design Coefficients of Self-Centering Multiple Rocking Walls Subjected to Effect of Far and Near-Field Earthquakes

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Mohammadi Dehcheshmeh 1
  • Vahid Broujerdian 2
1 Ph.D. Candidate, School of Civil Engineering, Iran University Science and Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, School of Civil Engineering, Iran University Science and Technology
چکیده [English]

Nowadays, new and innovative methods have been proposed based on damage avoidance design (DAD) philosophy systems as the alternative conventional lateral load-resistant systems. These systems reduce damage to buildings and post-earthquake reconstruction costs. The self-centering rocking walls are one of them. In this research, multiple rocking wall systems have been investigated and designed. The effect of the number of self-centering blocks and the ratio of tendon prestressing in a 12-story structure examined. The structures have examined subjected to 22 far-field records and 28 near-field records, half of which have pulse. The modeling is done in two dimensions via OpenSees software. The design coefficients of rocking sections in different prestressings for each type of ground motions are specified. The results shown that rocking wall structures under near‐field pulse‐like ground motions need more design capacity than other records to control drift and capacity section. Furthermore, The design of base-rocking and multiple rocking structures has been done for specific drift that have similar drift profiles in height. Then, for this case design, it is not possible to expect the desired energy absorption and also the reduction of the effects of higher modes from the multiple rocking the system compared to the base-rocking system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-centering system
  • Rocking wall
  • Residual displacement
  • Presressing ratio
  • Higher mode
[1] Wiebe, L. D. A. (2013). Design of controlled rocking steel frames to limit higher mode effects. Doctoral dis-sertation.
[2] Wiebe, L., & Christopoulos, C. (2015). “A cantilever beam analogy for quantifying higher mode effects in multistorey buildings”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 44(11), 1697-1716.
[3] Wiebe, L., & Christopoulos, C. (2009). “Mitigation of higher mode effects in base-rocking systems by using multiple rocking sections”, Journal of Earthquake Engineering, 13(S1), 83-108.
[4] Khanmohammadi, M., & Heydari, S. (2015). “Seismic behavior improvement of reinforced concrete shear wall buildings using multiple rocking systems”, Engineering Structures, 100, 577-589.
[5] SKang, S. M., Kim, O. J., & Park, H. G. (2013). “Cyclic loading test for emulative precast concrete walls with partially reduced rebar section”, Engineering Structures, 56, 1645-1657.
[6] Shoujun, W., Peng, P., & Dongbin, Z. (2016). “Higher mode effects in frame pin‐supported wall structure by using a distributed parameter model”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 45(14), 2371-2387.
[7] Wu, D., Zhao, B., & Lu, X. (2018). “Dynamic behavior of upgraded rocking wall-moment frames using an extended coupled-two-beam model”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 115, 365-377.
[8] Buddika, H. S., & Wijeyewickrema, A. C. (2018). “Seismic shear forces in post-tensioned hybrid precast concrete walls”, Journal of Structural Engineering, 144(7), 04018086.
[9] Najam, F. A., Qureshi, M. I., Warnitchai, P., & Mehmood, T. (2018). “Prediction of nonlinear seismic de-mands of high‐rise rocking wall structures using a simplified modal pushover analysis procedure”, The Struc-tural Design of Tall and Special Buildings, 27(15), e1506.
[10] Qureshi, M. I., & Warnitchai, P. (2017). “Reduction of inelastic seismic demands in a mid‐rise rocking wall structure designed using the displacement‐based design procedure”, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 26(2), e1307.
[11] Hasan, M. R. (2012). Parametric Study and Higher Mode Response Quantification of Steel Self-Centering Concentrically-Braced Frames. Doctoral dissertation, University of Akron.
[12] Wiebe, L., Christopoulos, C., Tremblay, R., & Leclerc, M. (2013). “Mechanisms to limit higher mode effects in a controlled rocking steel frame. 1: Concept, modelling, and low‐amplitude shake table testing”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 42(7), 1053-1068.
[13] Wiebe, L., Christopoulos, C., Tremblay, R., & Leclerc, M. (2013). “Mechanisms to limit higher mode effects in a controlled rocking steel frame. 2: large‐amplitude shake table testing”, Earthquake engineering & struc-tural dynamics, 42(7), 1069-1086.
[14] Steele, T. C., & Wiebe, L. D. (2018). “Reducing the Forces in Controlled Rocking Steel Braced Frames Using Partial Ductile Behavior”, Eleventh U.S. National Conference on Earthquake Engineering, Los Angeles, Cali-fornia.
[15] Steele, T. C., & Wiebe, L. D. (2016). “Dynamic and equivalent static procedures for capacity design of con-trolled rocking steel braced frames”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 45(14), 2349-2369.
[16] Li, T., Berman, J. W., & Wiebe, R. (2017). “Parametric study of seismic performance of structures with multiple rocking joints”, Engineering Structures, 146, 75-92.
[17] Broujerdian, V., & Mohammadi Dehcheshmeh, E. (2021). “Development of fragility curves for self-centering rocking walls subjected to far and near field ground motions”, Sharif Journal of Civil Engineering. doi: 10.24200/j30.2021.57279.2897.
[18] Zhou, Y. L., Han, Q., Du, X. L., & Jia, Z. L. (2019). “Shaking table tests of post-tensioned rocking bridge with double-column bents”, Journal of Bridge Engineering, 24(8), 04019080.
[19] Ahmadi, E., & Kashani, M. M. (2020). “Numerical investigation of nonlinear static and dynamic behaviour of self-centring rocking segmental bridge piers”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 128, 105876.
[20] Ali, M. (2018). “Role of post-tensioned coconut-fibre ropes in mortar-free interlocking concrete construc-tion during seismic loadings”, KSCE Journal of Civil Engineering, 22(4), 1336-1343.
[21] Yassin, A., Ezzeldin, M., Steele, T., & Wiebe, L. (2020). “Seismic Collapse Risk Assessment of Postten-sioned Controlled Rocking Masonry Walls”, Journal of Structural Engineering, 146(5), 04020060.
[22] Pilon, D. S., Palermo, A., Sarti, F., & Salenikovich, A. (2019). “Benefits of multiple rocking segments for CLT and LVL Pres-Lam wall systems”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 117, 234-244.
[23] Hashemi, A., & Quenneville, P. (2020). “Large-scale testing of low damage rocking Cross Laminated Tim-ber (CLT) wall panels with friction dampers”, Engineering Structures, 206, 110166.
[24] Pennucci, D., Calvi, G. M., & Sullivan, T. J. (2009). “Displacement‐based design of precast walls with addi-tional dampers”, Journal of Earthquake Engineering, 13(S1), 40-65.
[25] Restrepo, J. I., & Rahman, A. (2007). “Seismic performance of self-centering structural walls incorporating energy dissipators”, Journal of Structural Engineering, 133(11), 1560-1570.
[26] Orakcal, K., & Wallace, J. W. (2006). “Flexural modeling of reinforced concrete walls-experimental verifi-cation”, ACI Materials Journal, 103(2), 196.
[27] Applied Technology Council, & United States. Federal Emergency Management Agency. (2009). Quantifi-cation of building seismic performance factors. US Department of Homeland Security, FEMA.
[28] Archila, M. (2014). Directionality effects of pulse-like near field ground motions on seismic response of tall buildings. Doctoral dissertation, University of British Columbia.
[29] American Society of Civil Engineers. (2013). Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures (ASCE/SEI 7-10). American Society of Civil Engineers.
 
CAPTCHA Image