شبیه سازی اثرات ورق های FRP روی رفتار غیر خطی اتصالات تیر– ستون بتن مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی و فناوری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشکده مهندسی و فناوری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی و فناوری، دانشگاه مازندران.

4 دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

چکیده

آسیب‏‌پذیری و رفتار لرزه‌‏ای نامناسب اتصالات تیر- ستون در سازه‏های بتنی که براساس آیین‏نامه‏های گذشته و بدون ملاحظات لرزه‏ای طراحی شده‏اند، با توجه به نتایج حاصل از آزمایشگاه و زلزله‏های گذشته اثبات شده است. به منظور ارتقا و بهبود سطح عملکرد سازه‏های قدیمی به سطح عملکرد مورد انتظار آیین‌نامه‌های جدید، در وهله نخست، تعیین نقاط ضعف و رفتار لرزه‏ای سازه و در وهله دیگر، در صورت نیاز به مقاوم‏سازی نقاط ضعف، ارائه یک راه‌حل مقاوم‏سازی مقتضی ضروری می‏باشد. از ‌این‌رو در این تحقیق، تأثیر استفاده از الیاف تقویت‌شده پلیمری در مقاوم‌سازی اتصالات در سطح عضو مورد ارزیابی و بررسی قرار می‏گیرد. در این مقاله، مدلی تحلیلی به منظور شبیه‏سازی رفتار غیرخطی اتصالات مقاوم‌سازی شده با ورق‏های FRP ارائه شده است. در مدل مذکور، رفتار غیرخطی در هسته اتصالات با استفاده از دو فنر محوری مورب شبیه‌سازی می‏شود. خصوصیات بار- تغییرشکل نظیر در فنرهای محوری تابعی از رابطه تنش اصلی کششی- تغییرشکل برشی در هسته اتصال می‌باشد. از این‌رو، براساس مکانیسم رفتاری اتصالات و با استفاده از نتایج آزمایشگاهی، روابط تنش اصلی کششی- تغییرشکل برشی برای اتصالات بتن‌مسلح با مهارهای مختلف آرماتورهای طولی تیر ارائه شده است. مقایسه نتایج حاصل از مدل عددی و نتایج گزارش شده از آزمایشات، قابلیت مدل پیشنهادی در پیش‏بینی رفتار غیرخطی اتصالات مقاوم‏سازی شده با ورق‌های FRP را تأیید کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulating Effect of FRP Sheets on Nonlinear Behavior of Reinforced Concrete Beam- Column Connections

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nematzadeh 1
  • Sina Baharlo 2
  • Javad Shayanfar 3
  • Seyed Mohammad Reza Hasani 4
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Technology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Technology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Technology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
4 PhD Candidate, Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University, Babol, Iran.
چکیده [English]

The vulnerability and improper seismic behavior of beam-column connections in reinforced concrete structures designed based on past codes without seismic considerations has been established through data obtained from experiments and past earthquakes. In this research, the use of fiber-reinforced polymer (FRP) sheets attached to the surface of the member for strengthening connections was investigated. Here, an analytic model was presented for simulating the nonlinear behavior of connections strengthened with FRP sheets. In this model, the nonlinear behavior of the core zone of the connections was simulated with two diagonal linear springs. The corresponding load-displacement relationship in the linear springs is a function of the principal tensile stress-shear deformation in the core zone of the connection. Therefore, based on the behavioral mechanism of the connections and using the experimental results, the principal tensile stress-shear deformation relationships for reinforced concrete connections with different restraints for the longitudinal rebars of the beam were developed. Comparing the results of the numerical model with those obtained from the experiments verified the ability of the proposed model in predicting the nonlinear behavior of connections strengthened with FRP sheets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforced concrete connections
  • FRP sheets
  • nonlinear analysis
  • seismic strengthening
  • simulation
[1] NISEE. Earthquake Image information system: Karl V. Steinbrugge collection. University of California, Berkeley.
[2] Ghobarah, A., & Said, A. (2002). “Shear Strengthening of Beam-Column Joints”, Engineering Structures, 24(7), 881-888.
[3] Kaplan, H., Bilgin, H., Yilmaz, S., Binici, H., & Öztas, A. (2010). “Structural Damages of L'Aquila (Italy) Earthquake”, Natural Hazards and Earth System Sciences, 10(3), 499-507.
[4] Zhao, B., Taucer, F., & Rossetto, T. (2009). “Field Investigation on the Performance of Building Structures during the 12 May 2008 Wenchuan Earthquake in China”, Engineering Structures, 31(8), 1707-1723.
[5] Antonopoulos, C. P., & Triantafillou, T. C. (2003). “Experimental Investigation of FRP-Strengthened RC Beam-Column joints”, Journal of composites for construction, 7(1), 39-49.
[6] Parvin, A., Altay, S., Yalcin, C., & Kaya, O. (2010). “CFRP Rehabilitation of Concrete Frame Joints with Inadequate Shear and Anchorage Details”, Journal of Composites for Construction, 14(1), 72-82.
[7] Akguzel, U., & Pampanin, S. (2010). “Effects of Variation of Axial Load and Bidirectional Loading on Seismic Performance of GFRP Retrofitted Reinforced Concrete Exterior Beam-Column Joints”, Journal of Composites for Construction, 14(1), 94-104.
[8] Mostoufinezhad, D., & Talaeitaba, S. B. (2006). “Finite Element Modeling of RC Connections Strengthened with FRP Laminates”, Iranian J Sci Technol, Trans B: Eng, 30, 21-30.
[9] Mohammadizadeh, M. R., & Hoseinzadeh, S. (2020). “Numerical Analysis of Reinforced Exterior Concrete Beam-Column Joints Retrofitted Using FRP under Cyclic Loads”, Journal of Civil and Environmental Engineering, doi: 10.22034/jcee.2021.35198.1839.
[10] Attari, N., Youcef, Y.S., & Amziane, S. (2019). “Seismic Performance of Reinforced Concrete Beam–Column Joint Strengthening by FRP Sheets”, Structures, 20, 353-364.
[11] Al-Rousan, R. Z., & Alkhawaldeh, A. (2021). “Numerical Simulation of the Influence of Bond Strength Degradation on the Behavior of Reinforced Concrete Beam-Column Joints Externally Strengthened with FRP Sheets”, Case Studies in Construction Materials, 15, e00567.
[12] Niroomandi, A., Maheri, A., Maheri, M. R., & Mahini, S. S. (2010). “Seismic Performance of Ordinary RC Frames Retrofitted at Joints by FRP Sheets”, Engineering Structures, 32(8), 2326-2336.
[13] Wilson, E. L. (2002). SAP2000 Analysis Reference. Computers and Structures, Inc. Berkeley, California, USA.
[14] Shayanfar, J., Bengar, H. A., & Niroomandi, A. (2016). “A Proposed Model for Predicting Nonlinear Behavior of RC joints under Seismic Loads”, Materials & Design, 95, 563-579.
[15] Priestley, M. J. N. (1997). “Displacement-Based Seismic Assessment of Reinforced Concrete Buildings”, Journal of Earthquake Engineering, 1(01), 157-192.
[16] Shayanfar, J., & Bengar, H.A. (2016). “Numerical Model to Simulate Shear Behaviour of RC Joints and Columns”, Computers and Concrete, 18(4), 877.
[17] Sharma, A., Eligehausen, R., & Reddy, G. R. (2011). “A New Model to Simulate Joint Shear Behavior of Poorly Detailed Beam–Column Connections in RC Structures under Seismic Loads, Part I: Exterior Joints”, Engineering Structures, 33(3), 1034-1051.
[18] Akguzel, U., & Pampanin, S. (2012). “Assessment and Design Procedure for the Seismic Retrofit of Reinforced Concrete Beam-Column Joints Using FRP Composite Materials”, Journal of Composites for Construction, 16(1), 21-34.
[19] Park, S., & Mosalam, K. M. (2012). “Parameters for Shear Strength Prediction of Exterior Beam–Column Joints without Transverse Reinforcement”, Engineering Structures, 36, 198-209.
[20] Murty, C. V. R., Rai, D. C., Bajpai, K. K., & Jain, S. K. (2003). “Effectiveness of Reinforcement Details in Exterior Reinforced Concrete Beam-Column Joints for Earthquake Resistance”, Structural Journal, 100(2), 149-156.
[21] Pantelides, C. P., Hansen, J., Nadauld, J., & Reaveley, L. D. (2002). “Assessment of Reinforced Concrete Building Exterior Joints with Substandard Details”, Report no. PEER 2002/18. Pacific Earthquake Engineering Research Center.
[22] Melo, J., Varum, H., Rossetto, T., & Costa, A. (2012). “Cyclic Response of RC Beam-Column Joints Reinforced with Plain Bars: an Experimental Testing Campaign”, In Proceedings of the 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal, 24-28.
[23] Genesio, G. (2012). “Seismic Assessment of RC Exterior Beam-Column Joints and Retrofit with Haunches using Post-Installed Anchors”, Ph.D. Dissertation. University of Stuttgart, Stuttgart.
[24] Vecchio, F. J., & Collins, M. P. (1986). “The Modified Compression-Field Theory for Reinforced Concrete Elements Subjected to Shear”, ACI J, 83(2), 219-231.
[25] Bousselham, A. (2010). “State of Research on Seismic Retrofit of RC Beam-Column Joints with Externally Bonded FRP”, Journal of Composites for Construction, 14(1), 49-61.
[26] Del Vecchio, C., Di Ludovico, M., Prota, A., & Manfredi, G. (2015). “Analytical Model and Design Approach for FRP Strengthening of Non-Conforming RC Corner Beam–Column Joints”, Engineering Structures, 87, 8-20.
[27] Del Vecchio, C., Di Ludovico, M., Balsamo, A., Prota, A., Manfredi, G., & Dolce, M. (2014). “Experimental Investigation of Exterior RC Beam-Column Joints Retrofitted with FRP Systems”, Journal of Composites for Construction, 18(4), 04014002.
[28] Di Ludovico, M., Balsamo, A., Prota, A., Verderame, G. M., Dolce, M., & Manfredi, G. (2012). “Preliminary Results of an Experimental Investigation on RC Beam–Column joints”. In 6th International Conference on FRP Composites in Civil Engineering (CICE 2012), Rome, Italy, 13-15.
[29] El-Amoury, T. (2003). “Seismic Rehabilitation of Concrete Frame Beam-Column Joints.” Ph.D. dissertation, McMaster University, Ontario.
[30] El-Amoury, T., & Ghobarah, A. (2002). “Seismic rehabilitation of beam–column joint using GFRP sheets”, Engineering Structures, 24(11), 1397-1407.
[31] Gergely, J., Pantelides, C. P., & Reaveley, L. D. (2000). “Shear Strengthening of RCT-Joints using CFRP Composites”, Journal of composites for construction, 4(2), 56-64.
[32] Garcia, R., Jemaa, Y., Helal, Y., Guadagnini, M., & Pilakoutas, K. (2014). “Seismic Strengthening of Severely Damaged Beam-Column RC Joints using CFRP”, Journal of Composites for Construction, 18(2), 04013048.
[33] Ha, G. J., Cho, C. G., Kang, H. W., & Feo, L. (2013). “Seismic Improvement of RC Beam–Column Joints using Hexagonal CFRP Bars Combined with CFRP Sheets”, Composite Structures, 95, 464-470.‏
[34] Pantelides, C. P., Clyde, C., & Reaveley, L. D. (2002). “Performance-Based Evaluation of Reinforced Concrete Building Exterior Joints for Seismic Excitation”. Earthquake Spectra, 18(3), 449-480.
[35] Wong, H. F. (2005). “Shear Strength and Seismic Performance of Non-Seismically Designed Reinforced Concrete Beam-Column Joints”, Ph.D. dissertation, Hong Kong Univ. of Science and Technology, Kwoloon, Hong Kong.
[36] Mander, J. B., Priestley, M. J., & Park, R. (1988). “Theoretical Stress-Strain Model for Confined Concrete”, Journal of structural engineering, 114(8), 1804-1826.
[37] Wang, Y. C., & Restrepo, J. I. (2001). “Investigation of Concentrically Loaded Reinforced Concrete Columns Cconfined with Glass Fiber-Reinforced Polymer Jackets”, Structural Journal, 98(3), 377-385.
[38] Paulay, T., & Priestley, M.J.N. (1992). Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings, John Wiley Publications, New York, NY, USA.
[39] Akguzel, U. (2011). “Seismic Performance of FRP Retrofitted Exterior RC Beam-Column Joints under Varying Axial and Bidirectional Loading”, Ph.D. Dissertation. University of Canterbury, Christchurch.
[40] Holzenkämpfer, P. (1994), “Ingenieurmodelle des verbundes geklebterbewehrung für betonbauteile”. Ph.D. Thesis, TU Braunshwieg (in German).
[41] Neubauer, U., & Rostasy, F. S. (1997). “Design Aspects of Concrete Structures Strengthened with Externally Bonded CFRP-Plates”, Proceedings of 7th Int. Conf. on Structural Faults and Repair, London, 109-118.
[42] Gill, W. D., Park, R., & Priestley, M. J. N. (1979), “Ductility of Rectangular Reinforced Concrete Columns with Axial Load”. Report 79-1, Department of Civil Engineering, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
[43] Ghobarah, A., & Galal, K. E. (2004). “Seismic Rehabilitation of Short Rectangular RC Columns”, Journal of earthquake engineering, 8(01), 45-68.
[44] Eslami, A., & Ronagh, H. R. (2014). “Experimental Investigation of an Appropriate Anchorage System for Flange-Bonded Carbon Fiber–Reinforced Polymers in Retrofitted RC Beam–Column Joints”. Journal of Composites for Construction, 18(4), 04013056.
[45] Calvi, G. M., Magenes, G., & Pampanin, S. (2002). “Relevance of Beam-Column Joint Damage and Collapse in RC Frame Assessment”, Journal of Earthquake Engineering, 6(01), 75-100.
[46] Permanent Committee for Revising the Iranian Code for Seismic Resistant Design of Buildings. (2005). Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings, (Standard No. 2800-05). 3rd ed. Tehran.
[47] American Society of Civil Engineering ASCE. (2000). Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings (FEMA-356). Washington (DC): Federal Emergency Management Agency.
CAPTCHA Image