دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، اسفند 1398، صفحه 1-177 
بررسی تاثیر تغییرات ژئوسل بر پایداری شیروانی در خاک غیراشباع

صفحه 137-151

10.22091/cer.2019.4270.1147

بهنام مهدی پور؛ بهرام نادی؛ حمید هاشم‌الحسینی؛ مسعود میرمحمدصادقی