شبیه‌سازی رفتار خمشی بتن‌های الیافی با استفاده از اجزای ‌محدود – لنگر انحنای مقطع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم.

10.22091/cer.2019.3907.1137

چکیده

بتن مسلح الیافی، عمدتا به واسطه رفتار خود در ناحیه کششی ترک خورده، که به آن رفتار نرم‌شوندگی کششی گفته می‌شود، متمایز می‌گردد. محققان مطالعات بسیاری بر روی این رفتار صورت داده و مدل‌های نرم‌شوندگی بسیاری ارائه کرده‌اند. با توجه به پیچیدگی‌های انجام آزمایش مستقیم، مبنای ارائه‌ نرم‌شوندگی، در بسیاری از تحقیقات تحلیل معکوس یک مقطع خمشی است. عمدتا این تحلیل با فرضیات ساده‌کننده انجام شده است. در این تحقیق، یک روش جدید ترکیبی از اجزای‌ محدود و لنگر- انحنا ارائه شده است. در این مطالعه، رفتار مقطع تیر مستطیلی تحت آزمایش خمش سه نقطه‌ای با استفاده از روش اجزای ‌محدود و به‌کارگیری روش طول کمان استوانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش، اثرات غیرخطی در المان بحرانی، در هر مرحله با روابط لنگر– انحنا به روز شده و در تحلیل اجزای محدود اعمال می‌گردد. همچنین، این مطالعه، مقایسه‌ای بین چهار مدل نرم‌شوندگی کششی شامل مدل‌های ثابت، خطی، نمایی و دوخطی در رفتار خمشی مقطع مستطیلی را ارائه می‌دهد. این روش با برخی از نتایج آزمایشگاهی اعتبارسنجی شده است. نتایج نشان دهنده این است که این مدل‌ها برای بتن‌های با نرم‌شدگی تنشی کاهشی و کم الیاف نتیجه خوبی در بر دارد. همچنین با توجه به نتایج، توصیه می‌شود برای ارزیابی رفتار نمونه‌های الیافی که نرم‌شدگی در آنها قابل‌ملاحظه نمی‌باشد، در توسعه روابط لنگر- انحنا از توزیع ترک بازشدگی با منحنی‌های درجه 2 یا شبیه آن استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

New Method for Simulation the Flexural Behavior of Fiber Reinforced Concretes With Combining the Finite Element and Section Moment Curvature

نویسندگان [English]

  • Boshra Gilak
  • Mahdi Sharifi
  • Ahmad Mobinipour
Civil Engineering Department, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Fiber reinforced concrete in tension is categorized based on tension softening behavior. Wide researchers have been studied this behavior and presented many tension softening models. With regard to the difficulties in direct tension test, tension softening diagram will be obtained a base on reverse analysis of flexural or split wedge test. The result of the inverse analysis method is mainly affected by applied assumptions. In this research, a new method which combines the finite element and section moment-curvature relations is presented. This method is called FE-SMC. In this study, the three-point bending test has been stimulated by this method. In each step of loading, the nonlinearity of cracked section properties have been calculated with moment-curvature relationships and the parameters have been updated in FE. The arc length method has been used for iterations solution. Finally, this method is validated with some experimental test results. The results show that FE-SMC method show desirable result for low-fiber content with descending tension softening diagram. Also using this method in some experimental results with constant tension softening or hardening behavior, do not meet the required fitting criteria and show deficiency in applied assumption and need to modifications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiber Reinforced Concrete
  • Tension Softening
  • Three-point/Four-point bending Test
  • Finite Element Method
  • sectional moment-curvature analyze
[1] Mobasher, B., & Shah, S. P. (1989). “Test parameters for evaluating toughness of glass-fiber reinforced concrete panels”, ACI Materials Journal, 86(5), 448-458.
[2] Mobasher, B., & Li, C.Y. (1996). “Mechanical properties of hybrid cement-based composites”, ACI Mater Jour-nal, 93, 284-292.
[3] Li, V. C. (2000). “Large Volume, High-Performance Applications of Fibers in Civil Engineering”, High Perfor-mance Application of Fibers, 83(3), 660-686.
[4] Stang, H., & Li, V. (2004). “Classification of Fiber Reinforced Cementitious Material for Structural Application “, 6th RILEM Symposium of FRC, Italy.
[5] Banthia, N., & Trottier, J.F. (1995). “Test methods for flexural toughness characterization of fiber reinforced concrete: Some concerns and proposition”, ACI Mater Journal, 92, 48-57.
[6] Van Mier, J. G. M., & Van Vliet, M. A. A. (2001). “Uniaxial tensile Test of Determination of Fracture Parameters of Concrete: State of the art”, Engineering Fracture Mechanics, 69(2), 235-247.
[7] Vandewalle, L., Nemegeer, D., Balazs, L., Barr, B., Barros, J., Bartos, P., ... & Falkner, H. (2003). “RILEM TC 162-TDF: Test and design methods for steel fibre reinforced concrete'-sigma-epsilon-design method-Final Recom-mendation”, Materials and Structures, 36(262), 560-567..
[8] Zhang, J., & Stange, H. (1997). “Applications of Stress crack Opening Width Relationship in Predicting the Flex-ural Behavior of Fiber Reinforced Concrete”, Cement and Concrete research, 28(3), 439-452.
[9] Abdalla H. M., & Karihaloo, B. L. (2004). “A method for constructing the bilinear tension softening diagram of concrete corresponding to its true fracture energy”, Magazine of Concrete Research, 56(10), 597–604.
[10] Jepsen, M. S., Damkilde, L., Lövgren, I., & Berrocal, C. (2018). “Adaptive inverse analysis (AIA) applied and verified on various fiber reinforced concrete composites”, Materials and Structures, 51(3), 60.
[11] Jepsen, M. S., Damkilde, L., & Lövgren, I. (2016). “A fully general and adaptive inverse analysis method for cementitious materials”, Materials and Structures, 49(10), 4335-4348.
[12] Soranakom, C., & Mobasher, B. (2008). “Correlation of tensile and flexural responses of strain softening and strain hardening cement composites”, Cement and Concrete Composite, 30(6), 465-477.
[13] Mobasher, B., Yao, Y., & Soranakom, C. (2015). “Analytical solutions for flexural design of hybrid steel fiber reinforced concrete beams”, Engineering Structures, 100, 164-177.
[14] Barros, J. A. O., Taheri, M., & Salehian, H. (2015). “A model to simulate the moment–rotation and crack width of FRC members reinforced with longitudinal bars”, Engineering Structures, 100, 43-56.
[15] Amin, A., & Foster, S. J. (2016). “Predicting the flexural response of steel fiber reinforced concrete prisms using a sectional model”, Cement and Concrete Composites, 67, 1-11.
[16] Yoo, D.-Y., Banthia, N., & Yoon, Y.-S. (2016). “Predicting the flexural behavior of ultra-high-performance fi-ber-reinforced concrete”, Cement and Concrete Composites, 74, 71-87.
[17] Chiranjeevi Reddy, K., & Subramaniam, K. V. L. (2017). “Analysis for multi-linear stress-crack opening cohe-sive relationship: Application to macro-synthetic fiber reinforced concrete”, Engineering Fracture Mechanics, 169, 128-145.
[18] Nguyen, D. L., Thai, D. K., & Kim, D. J. (2017). “Direct tension-dependent flexural behavior of ultra-high-performance fiber-reinforced concretes”, The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 52(2), 121-134.
[19] Yao, Y., Bakhshi, M., Nasri, V., & Mobasher, B. (2018). “Interaction diagrams for design of hybrid fiber-reinforced tunnel segments”, Materials and Structures, 51(1), 35.
[20] Dey, V., & Mobasher, B. (2018). “Quantitative characterization of accelerated aging in cement composites using flexural inverse analysis”, Cement and Concrete Composites, 89, 181-191.
[21] Armelin, H. S., & Banthia, N. (1997). “Predicting the flexural post cracking performance of steel fiber rein-forced concrete from the pullout of single fibers”, ACI Materials Journal, 94(1), 18-31.
[22] Oh, B. H., Kim, J. C., & Choi, Y. C. (2007). “Fracture behavior of concrete members reinforced with structural synthetic fibers”, Engineering fracture Mechanics, 74(1), 243-257.
[23] Prudencio, L., Austin, S., Jones, P., Armelin, H., & Robins, P. (2006). “Prediction of steel fiber reinforced con-crete under flexure from an inferred fiber pull-out response”, Materials and Structures Journal, 39(6), 601-610.
[24] PEER/ATC 72-1 (2010), “Modeling and acceptance criteria for seismic design and analysis of tall building”. Applied Technology Council, report, 201 Redwood Shores Pkwy, Suite 240 Redwood City, California 94065.
[25] Sharifi, M., & Kamali, M. (2017). “Evaluating the Concrete Tensions Softening Model in Flexural Behavior”, International Journal of Civil Engineering, 15(5), 791-807.
[26] Kwak, H. G., & Kim, S. P. (2002). “Nonlinear analysis of RC beams based on moment–curvature relation”. Computers & Structures, 80(7), 615-628.
[27] Vandewalle, L. (2002). “Test and design methods for steel fiber reinforced concrete. Design of steel fibre rein-forced using σ-w method: principles and applications”, Materials and Structures, 35(249), 262-278.
[28] De Borst, R., Crisfield, M. A., Remmers, J. J., & Verhoosel, C. V. (2012). Nonlinear finite element analysis of solids and structures. John Wiley & Sons.
[29] Ahmadi, R., Ghoddousi, P., & Sharifi, M. (2012). “A simple solution for prediction of steel fiber reinforced con-crete behavior under flexure”, International Journal of Civil Engineering, 10(4), 274–279.
[30] Hillerborg, A., Modéer, M., & Petersson, P. E. (1976). “Analysis of crack formation and crack growth in con-crete by means of fracture mechanics and finite elements”, Cement and Concrete Research, 6(6), 773-781.
[31] Figueiras, J. A., & Owen, D. R. J. (1984). “Non–Linear Analysis of Reinforced Concrete Shell Structures”, Intl. conf. on Computer Aided Analysis and Design of Concrete Structures, Part I, Split, Yugoslavia, 509–532.
[32] Ballarini, R., Shah, S. P., & Keer, L. M. (1984). “Crack growth in cement-based composites”, Engineering Frac-ture Mechanics, 20(3), 433-445.
[33] Reinhardt, H. W. (1985). “Crack softening zone in plain concrete under static loading”, Cement and Concrete Research, 15(1), 42-52.
[34] Gopalaratnam, V. S., & Surendra, P. S. (1985). “Softening Response of Plain Concrete in Direct Tension”, Journal Proceedings, 82(3), 310-323.
[35] Cedolin, L., Poli Sandro, D., & Iori, I. (1987). “Tensile Behavior of Concrete”, Journal of Engineering Mechan-ics, 113(3), 431-449.
[36] Foote, R. M. L., Mai, Y.-W., & Cotterell, B. (1986). “Crack growth resistance curves in strain-softening materi-als”, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 34(6), 593-607.
[37] Du, J. J., Yon ,J. H., Hawkins, N. M., & Kobayashi, A. S. (1990). “Analysis of the fracture process zone of a propagating concrete crack using moire interferometry, in micromechanics of failure of quasi–brittle material”, Elsevier Applied Science, 146–155.
[38] Hordijk, D. A. (1991). “Local approach to fatigue of concrete”, PhD thesis, Technical University of Delft
[39] Roelfstra, R. E., & Wittmann, F. H. (1986). “A numerical method to link strain softening with fracture in con-crete, fracture toughness and fracture energy in concrete”, Elsevier, Amsterdam, 163–175.
[40] Liaw, B. M., Jeang, F. L., Du, J. J., Hawkins, N. M., & Kobayashi, A. S. (1990). “Improved Nonlinear Model for Concrete Fracture”, Journal of Engineering Mechanics, 116(2), 429-445.
[41] CEB-FIP Model Code. (1993). Comité Euro-International du Béton. Bulletin d’Infornacion, Lausance, 213/214.
[42] Kang, S. T., Lee, Y., Park, Y. D., & Kim, J. K. (2010). “Tensile fracture properties of an Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete (UHPFRC) with steel fiber”, Composite Structures, 92(1), 61-71.
[43] Kamal, M. M., Safan, M. A., Etman, Z. A., & Abdelbaki, M. A. (2015). “Effect of steel fibers on the properties of recycled self-compacting concrete in fresh and hardened state”, International Journal of Civil Engineering, 13(4), 400-410.
[44] Reinhardt, H. W. (1984). “Fracture mechanics of an elastic softening material like concrete”, Stevin-Laboratory, Department of Civil Engineering, Delft Institute of Technology, Delft.
[45] Cifuentes, H., García, F., Maeso, O., & Medina, F. (2013). “Influence of the properties of polypropylene fibers on the fracture behavior of low-, normal- and high-strength FRC”, Construction and Building Materials, 45, 130-137.
[46] Park, K., Ha, K., Choi, H., & Lee, C. (2015). “Prediction of interfacial fracture between concrete and fiber rein-forced polymer (FRP) by using cohesive zone modeling”, Cement and Concrete Composites, 63, 122-131.
[47] Kizilkanat, A. (2016). “Experimental Evaluation of Mechanical Properties and Fracture Behavior of Carbon Fiber Reinforced High Strength Concrete”, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 60(2), 289-296.
[48] Kurihara, N., Kunieda, M., Kamada, T., Uchida, Y., & Rokugo, K. (2000). “Tension softening diagrams and evaluation of properties of steel fiber reinforced concrete”, Engineering Fracture Mechanics, 65(2), 235-245.
[49] Murthy, A., Karihaloo, B. L., Iyer, N. R., & Raghu Prasad, B. K. (2013). “Bilinear tension softening diagrams of concrete mixes corresponding to their size-independent specific fracture energy”, Construction and Building Mate-rials, 47, 1160-1166.
[50] Zhang, X. X., Abdelazim, A. M., Ruiz, G., & Yu, R. C. (2014). “Fracture behavior of steel fiber-reinforced con-crete at a wide range of loading rates”, International Journal of Impact Engineering, 71, 89-96.
CAPTCHA Image