واکاوی دلایل تاخیر از دیدگاه مدیریت ریسک در مرحله اجرای پروژه‌های راه‌سازی (مطالعه موردی: محور گرمسار-سیمین دشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

2 استادیار گروه عمران-مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مکانیک-انرژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، تهران، ایران.

4 استادیار گروه عمران-راه و ترابری ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

10.22091/cer.2020.5274.1196

چکیده

مسئله تأخیر در پروژه‌های راه‌سازی یکی از رایج‌ترین مشکلات است. باتوجه به اهمیت تأخیر و عوامل افزایش‌دهنده‌ زمان بیش از مقدار پیش‌بینی شده، بررسی و آنالیز عوامل آن امری لازم و ضروری است. در این مقاله شناسایی، اولویت‌بندی کیفی و کمّی تأخیرات مرحله ساخت پروژه‌های راه‌سازی از دیدگاه مدیریت ریسک در محور گرمسار- سیمین دشت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. شناسایی ریسک‌ها با تکنیک مصاحبه‌های ساختاریافته، اولویت‌بندی کیفی ریسک‌ها با نظرسنجی از خبرگان و اولویت‌بندی کمّی ریسک‌ها با تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. خروجی آن، اولویت‌بندی کیفی ریسک‌های تأخیر با نمودار علت و معلولی (ایشیکاوا) و رتبه‌بندی کمّی ریسک‌ها با نرم‌افزار Expert Choice می‌باشد. براساس رتبه‌بندی کمی، در میان معیارهای اصلی به ترتیب، مشکلات مالی و اعتباری، تملک اراضی، مشکلات مدیریتی، مشکلات فنی و حوادث طبیعی دارای بیش‌ترین ریسک می‌باشند. در میان زیر معیارهای ریسک تخصیص ناقص، قیمت زمین، باغات، مطالعات امکان‌سنجی ناقص، برنامه زمان‌بندی نادرست، اعتبارات استانی، عدم واریزی پولی، مناطق مسکونی، مناطق تجاری، توافق با منابع طبیعی، توافق با محیط‌زیست، سیل، تخمین اولیه کم، اعتبارات ملی، مناطق صنعتی، نامساعد بودن شرایط جوی، عملیات خاکی، مشکلات آسفالت، بیمه حوادث دارای اولویت می‌باشند. در نهایت، تحلیل معیارهای بحرانی انجام شده و راه‌کارهایی جهت کاهش یا رفع اثر این تأخیرات در پروژه‌های راه‌سازی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reviewing Causes of Delay From the Risk Management Perspective in Execution Stage in Road Construction Projects (Case Study: Garmsar-Simin Dasht Road)

نویسندگان [English]

  • Reza Mohajeri Borje Ghaleh 1
  • Towhid Pourrostam 2
  • Naser Mansour Sharifloo 3
  • Javad Majrouhi Sardroud 2
  • Ebrahim Safa 4
1 Department of Civil & Construction Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Assisteant Prof.,Department of Civil & Construction Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Associate Prof.,Department of Mechanic & Energy, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
4 Assisteant Prof.,Department of Road and Transportation, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Delay in construction projects is one of the most common problems. That will increase contract costs, increase construction time overestimated, increase project current costs and time lost due to lack of timely operation. Considering the importance of delay and time-increasing factors more than predicted, it is necessary to investigate and analyze its factors. In this paper, the identification, qualitative and quantitative prioritization of execution stage delays in road construction projects from the risk management perspective in the Garmsar-Simindasht road have been studied and evaluated. Identification of risks by structured interview technique, qualitative risk prioritization by expert opinion survey, and quantitative risk prioritization by analytical hierarchy process technique. Its outputs are qualitative delayed risk prioritization with cause and effect (Ishikawa) charts and quantitative risk ratings with Expert choice software. According to quantitative ranking, financial and credit problems, lands’ appropriation, management problems, technical problems and natural disasters have the highest risk among the main criteria. Among the sub-criteria of the risk, incomplete allocation, land price, gardens, incomplete feasibility studies, incorrect timing schedule, provincial credits, no money deposit, residential areas, commercial areas, agreement with the natural resources, agreement with the environment, flood, low initial estimate, national credits, industrial areas, unfavorable weather conditions, ground operations, asphalt problems, accident insurance have priority. Finally, Critical criteria analysis performed and solutions have been proposed to reduce or eliminate the effect of these delays in road construction projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical Hierarchy Process
  • Delay
  • Risk Assessment
  • Rroad Construction Projects
[1] Pourrostam, T., & Ismail, A. (2011), “Study of methods for minimizing construction delays: Evidences from developing country”, Advanced Matrials Research, 201-203, 2932-2943.
[2] Awari, S.G., Narwade, R., & Jamgade, M. (2016), “Analysis for cause identification for delay in building construction industry”, International Journal of Modern Trends in Engineering and Research, 3(10), 28-32.
[3] Amandin, M.M., & Kule, J.W. (2016), “Project delays on cost overrun risks: a study of gasabo district con-struction projects Kigali,Rwanda”, ABC Journal of Advanced Research, 5(1), 281-34.
[4] Kumar, D. (2016). “Causes and effects of delays in indian construction projects”, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 3(4), 1831-1837.
[5] Project Management Institute (PMI), (2017). Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 6th edi-tion, Project Management Institute, USA.
[6] Khodeir, L.M., & Nabawy, M. (2019). “Identifying key risks in infrastructure projects – Case study of Cairo
Festival City project in Egypt”, Ain Shams Engineering Journal, 10, 613-621.
[7] Roslan, N., Zainun, N.Y., & Memon, A.H. (2014). “Measures for controlling time and cost overrun factors during execution stage”, International Journal of Construction Technology and Management , 1(1), 8-11.
[8] Patil, V.M., Undle,A.M., Singh, G.M., Patil, S.S., Sathe, S.T. & Pisal, V.H. (2017). “Analysis of causes of de-lay in any construction project”, International Journal of Modern Trends in Engineering and Research, 4(2), 128-134.
[9] Abd El-Razek, M.E., Bassioni, H.A., & Mobarak, A.M. (2008). “Causes of delay in building construction projects in Egypt”, Journal of Construction Engineering and Management, 134(11), 831-841.
[10] Ragunath, S.K., & Hameed, M.S. (2018). “Ranking of delay factors in multi story building projects,” Inter-national Research Journal of Engineering and Technology, 5(6), 1582-1586.
[11] Venkateswaran, C. B. & Murugasan, R. (2017). “Time delay and cost overrun of road over bridge (ROB) construction projects in India”, Journal of Construction in Developing Countries, 22(1), 79–96.
[12] Naderpour, A., Majrouhi Sardroud, J., Mofid, M., Xenidis, Y., & Pourrostam, T. (2019). “Uncertainty man-agement in time estimation of construction projects: A systematic literature review and new model develop-ment”, Scientia Iranica A, 26(2), 752-778.
[13] Saaty, T.L. (1990). “How to make a decision — the analytic hierarchy process”, European Journal of Op-erational Research, 48(1), 9-26.
CAPTCHA Image