پهنه بندی تعیین قیر مناسب بر اساس شاخص عملکردی (PG) در استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.

2 دانشکده مهندسی عمران، مؤسسه آموزش عالی پویش، قم.

10.22091/cer.2019.4664.1161

چکیده

قیر از اجزای مهم و تأثیرگذار مخلوط آسفالتی می‌باشد که انتخاب نوع مناسب آن مطابق با شرایط آب‌وهوایی و ترافیکی هر منطقه جهت افزایش کیفیت و دوام آسفالتی اجرایی، امری ضروری می‌باشد. مطالعه براساس روش شارپ در طبقه‌بندی عملکردی قیر در سطح اطمینان‌های متفاوت می‌تواند نتایج بهینه‌ای را با لحاظ نمودن توأم شرایط فنی و اقتصادی ارائه نماید. در این تحقیق با استفاده از آمار ایستگاه‌های هواشناسی استان همدان، شاخص عملکردی به‌صورت PGXXYY در چهار سطح اطمینان 50، 84، 98 و 9/99 درصد و با لحاظ نمودن شرایط ترافیکی در جاده‌های اصلی استان تعیین شده است. براساس نتایج حاصل شده از تحقیق، در سطوح اطمینان پایین، قیرهایی با رده‌بندی پایین‌تر پوشش بیشتری خواهند داشت و با افزایش سطح اطمینان، نقش قیرهایی با رده بالاتر، پررنگ‌تر خواهد شد و در یک سطح اطمینان مشخص اعمال شرایط ترافیکی رده قیرهای عملکردی مورد استفاده را در پهنه‌بندی افزایش خواهد داد. مطابق نتایج به‌دست آمده در سطح اطمینان 50 درصد پنج نوع قیر PG58-16، PG58-22، PG64-10، PG64-16 و PG64-22 سطح استان همدان را پوشش می‌دهد. در سطح اطمینان 84 درصد استفاده از سه نوع قیر PG64-16، PG64-22 و PG64-28 توصیه و در سطح اطمینان 98 درصد سه نوع قیر PG64-16، PG64-22 و PG64-28 کاربرد دارد. همچنین بررسی نتایج در سطح اطمینان 9/99 درصد نشان داد که از چهار نوع قیر PG64-16، PG64-22، PG64-28 و PG64-34 در سطح این استان جهت تولید آسفالت باید استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Suitable Bitumen Zoning Based on Performance Grade in Hamadan Province

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Pirmohammadi 1
  • Sajad Rezaei 2
  • Parham Hayati 1
1 Department of Civil, Architecture and Arts, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Civil Engineering and Management, Civil Engineering, Pooyesh Institute of Higher Education, Qom, Iran.
چکیده [English]

Due to the importance of maintenance and repair costs, the quality of the asphalt quality is of particular importance. Bitumen is one of the most important components of asphalt mixing. It is essential to select the appropriate type according to the weather and traffic conditions of each area in order to increase the quality and durability of the asphalt. A study based on the Sharp method in the bitumen classification on a different level of confidence can provide optimal results with the combination of technical and economic conditions. In this research, using the statistics of the meteorological stations of Hamedan province, the performance index is PGXXYY at four levels of confidence of 50, 84, 98, and 99.9 percent, and considering the traffic conditions in the main roads of the province. Based on the results of the research, at lower levels of confidence, more low-grade bitumen will be more covered, and with increasing confidence, the role of the bitumen will be higher in the higher category and at a certain level of certainty the applied traffic conditions of the category of functional bitumen used in increasing zoning Based on this research, it is necessary to zone the functional index of bitumen at the country level in terms of weather conditions and traffic at different levels of confidence level in order to determine and select according to the technical and economic principles of bitumen consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bitumen
  • functional index
  • pavement
  • Sharp method
  • confidence level
[1] Rooholamini, H., Ghobadipour, B., Soleymani Kermani, M., & Vamegh, M. (2017). “Geographical Zoning of Asphalt Binder for Iran According on Performance Grade”, Journal of Transportation research, 55, 65-75.
[2] Kalantar, Sh., & Goli Khorasgani, A. (2016). “Sistan and Baluchestan climatic zoning for the use of bitumen based on the performance indicators PG”, 6th International Conference on Sustainable Development and Ur-ban, 6, 756-765.
[3] Davari, D., & Davari, P. (2015).“Climatic zoning of East Azarbaijan province for use of bitumen based on PG performance index”, 7th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes, 55, 678-685.
[4] Pszczoła, M., Ryś, D., & Jaskuła, P. (2017). “Analysis of climatic zones in Poland with regard to asphalt per-formance grading”, Roads and Bridges-Drogi i Mosty, 16(4), 245-264.
[5] Abbas, A. S. (2017). “Temperature zoning of Iraq for asphalt mix design”, Journal of Engineering and Sus-tainable Development, 21(5), 54-63.
[6] Lee, J. S., Kim, J. H., Kwon, O. S., & Lee, B. D. (2018). “Asphalt binder performance grading of North Korea for Superpave asphalt mix-design”, International Journal of Pavement Research and Technology, 11(6), 647-654.
[7] Huber, G. A. (1993), “Weather Database for theSUPERPAVE TM Mix Design System”. SHRP-A-648A, Stra-tegic Highway Research Program, National Research Council, Washington, DC.
[8] Cominsky, A. J., Huber, G. A., Kennedy, T. W., & Anderson, M. (1994).“The Superpave MixDesign Manualfor New Construction and Overlays”, SHRP-A-407, Strategic Highway Research Program, National ResearchCouncil, Washington, DC.
[9] IHAP. (2011). Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision. Iran Highway Asphalt Paving. Code No. 234, Tehran, Iran.
[10] RGTS. (2013). Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision, Road General Technical Specification Code No. 101, Second Revision, Tehran, Iran.
[11] I.R.OF IRAN Meteorological Organization. (2019). Access historical climate data. https://data.irimo.ir/.
[12] Naderi, A., & Shahriari, M. (2000).“Premium Pavement Tests and performance ratings of bitumen”, Minis-try of Roads and Urban Development, Research and Training Center.
[13] Mirmoosavi, S., Forooghi, M., S., & Bakhtaki, S. (2013).“Synoptic Analysis of the Relationship between Temperature, Height, Latitude and Longitude to Evaluate its Impact on Tourism Industry in East Azarbaijan Province”, National Conference on Tourism, Geography and Sustainable Environment., 1, 3608-3628.
CAPTCHA Image