مدل‌سازی مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی مسلح شده با الیاف کورتا با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران

2 کارشناس ارشد آزمایشگاه پیشرفته قیر و مخلوط های آسفالتی، دانشگاه صنعتی سیرجان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان

10.22091/cer.2020.2289.1192

چکیده

در این مقاله، دو مدل به‌منظور پیش‌بینی مدول برجهندگی مخلوط‌های آسفالتی مسلح شده با الیاف کورتا تحت اثر بارگذاری مربعی و نیم‌سینوسی براساس روش سطح پاسخ، توسعه داده شده است. برای این منظور، نمونه‌های مخلوط آسفالتی با سه درصد مختلف قیر و چهار درصد مختلف الیاف نمونه‌های مخلوط آسفالتی ساخته شدند و سپس در پنج دما، پنج فرکانس بارگذاری و دو شکل بارگذاری مربعی و نیم‌سینوسی، مدول برجهندگی با استفاده از دستگاه UTM 30 اندازه‌گیری شد. در مدل‌های توسعه داده شده، دما، زمان بارگذاری، درصد قیر و درصد الیاف به‌عنوان متغیرهای ورودی و مدول برجهندگی تحت اثر بارگذاری نیم‌سینوسی و مربعی به‌عنوان متغیر خروجی در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که روش سطح پاسخ، قادر به ‌پیش‌بینی مدول برجهندگی نمونه‌های آسفالتی مسلح شده با الیاف با دقت بالا است، به‌گونه‌ای که ضریب رگرسیون مربوط به معادلات توسعه داده‌شده برای دو شکل موج بارگذاری نیم‌سینوسی و مربعی به‌ترتیب برابر 9795/0 و 9777/0 به دست آمد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت نشان می‌دهد که افزایش درصد الیاف تا مقدار مشخصی باعث افزایش مدول برجهندگی می‌شود و پس ‌از آن با افزایش درصد الیاف، مقدار مدول برجهندگی کاهش می‌یابد. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که درصد بهینه الیاف تابعی از درصد قیر در مخلوط آسفالتی است؛ به‌گونه‌ای که در مخلوط‌های آسفالتی با درصد قیر بیشتر، درصد الیاف بهینه کمتر (حدود 1 کیلوگرم در هر تن) و در مخلوط‌های با درصد قیر کمتر، درصد الیاف بهینه بیشتر (حدود 5/1 کیلوگرم در هر تن) است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling of Resilient Modulus of Korta Reinforced Asphalt Mixtures Using Response Surface Methodology (RSM)

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Ghanizadeh 1
  • Nasrin Heidarabadizadeh 2
  • Saeed Dadkani 3
1 Associate Professor at Faculty of Civil and Environmental Engineering, Sirjan University of Technology, Sirjan, Iran.
2 M.S, Advanced Bitumen and Asphalt Mixes Labratory, Sirjan University of Technology, Sirjan
3 M.S Student, Department of Civil Engineering, Sirjan University of Technology, Sirjan
چکیده [English]

In this paper, two models have been developed to predict the resilient modulus of asphalt mixtures reinforced with Korta fiber subjected to square and haversine waveform, based on the response surface methodology. To this end, the asphalt mix samples were fabricated with three different percentages of bitumen and four different percentages of Korta fiber and then the resilient modulus was measured at five temperatures, five loading frequencies and two loading waveforms (squared and haversine), using UTM 30 apparatus. In this study, temperature, loading time, bitumen percentage and fiber percentage were considered as inputs variables and the resilient modulus under haversine and square loading waveforms was considered as output variable. The results of this study show that the response surface methodology is able to predict the resilient modulus of fiber reinforced asphalt samples with high accuracy, so that the regression coefficient of the developed equations for the haversine and square loading waveforms is 0.9795 and 0.9777, respectively. Also, the results of the sensitivity analysis show that increasing fiber percentage to a certain amount increases the resilience modulus and increasing the fiber content to more than this percentage, decreases the resilient modulus. This study also shows that the optimum percentage of Korta fiber depends on the bitumen content in the asphalt mix. So that in asphalt mixtures with higher bitumen percentages, the optimum fiber percentage was less (about 1 kg/ton) and in mixtures with lower bitumen percentage, the optimum fiber percentage was higher (about 1.5 kg/ton).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilient Modulus
  • Korta Fiber
  • Response Surface Methodology
  • Loading Waveform
  • Asphalt Mixes
[1] Fang, X.-Q., Tian, J.-Y., Yang, S.-P., & Li, B.-L. (2019). “Elastic–slip interface effect on effective elastic modulus of elliptical-fiber reinforced asphalt concrete with large deformation”. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 19(3), 707-715.
[2] Alsaif, A., Bernal, S. A., Guadagnini, M., & Pilakoutas, K. (2018). “Durability of steel fibre reinforced rubberised concrete exposed to chlorides”. Construction and Building Materials, 188, 130-142.
[3] Alsaif, A., Koutas, L., Bernal, S. A., Guadagnini, M., & Pilakoutas, K. (2018). “Mechanical performance of steel fibre reinforced rubberised concrete for flexible concrete pavements”. Construction and Building Materials, 172, 533-543.
[4] Dalhat, M., Osman, S., Alhuraish, A.-A. A., Almarshad, F. K., Qarwan, S. A., & Adesina, A. Y. (2020). “Chicken Feather fiber modified hot mix asphalt concrete: Rutting performance, durability, mechanical and volumetric properties”. Construction and Building Materials, 239, 117849.
[5] Luo, D., Khater, A., Yue, Y., Abdelsalam, M., Zhang, Z., Li, Y., & Iseley, D. T. (2019). “The performance of asphalt mixtures modified with lignin fiber and glass fiber: A review”. Construction and Building Materials, 209, 377-387.
[6] Bocci, E., & Prosperi, E. (2020). “Recycling of reclaimed fibers from end-of-life tires in hot mix asphalt”. Journal of Traffic and Transportation Engineering, (English Edition).
[7] Abiola, O., Kupolati, W., Sadiku, E., & Ndambuki, J. (2014). “Utilisation of natural fibre as modifier in bituminous mixes: A review”. Construction and Building Materials, 54, 305-312.
[8] Da Silva, L., Benta, A., & Picado-Santos, L. (2018). “Asphalt rubber concrete fabricated by the dry process: Laboratory assessment of resistance against reflection cracking”. Construction and Building Materials, 160, 539-550.
[9] Li, Z., Zhang, X., Fa, C., Zhang, Y., Xiong, J., & Chen, H. (2020). “Investigation on characteristics and properties of bagasse fibers: Performances of asphalt mixtures with bagasse fibers”. Construction and Building Materials, 248, 118648.
[10] Qin, X., Shen, A., Guo, Y., Li, Z., & Lv, Z. (2018). “Characterization of asphalt mastics reinforced with basalt fibers”. Construction and Building Materials, 159, 508-516.
[11] Slebi-Acevedo, C. J., Lastra-González, P., Castro-Fresno, D., & Bueno, M. (2020). “An experimental laboratory study of fiber-reinforced asphalt mortars with polyolefin-aramid and polyacrylonitrile fibers”. Construction and Building Materials, 248, 118622.
[12] Tanzadeh, J., & Shahrezagamasaei, R. (2017). “Laboratory assessment of hybrid fiber and nano-silica on reinforced porous asphalt mixtures”. Construction and Building Materials, 144, 260-270.
[13] Ziari, H., & Moniri, A. (2019). “Laboratory evaluation of the effect of synthetic Polyolefin-glass fibers on performance properties of hot mix asphalt”. Construction and Building Materials, 213, 459-468.
[14] Cleven, M.A., (2000). Investigation of the properties of carbon fiber modified asphalt mixtures, (Master's thesis, Michigan Technological University).
[15] Wu, S., Ye, Q., & Li, N. (2008), “Investigation of rheological and fatigue properties of asphalt mixtures containing polyester fibers”. Construction and Building Materials, 22(10), 2111-2115.
[16] Tapkın, S. (2008), “The effect of polypropylene fibers on asphalt performance”. Building and Environment, 43(6), 1065-1071.
[17] Taherkhani, H., & Amini, H. (2016), “Investigating the Properties of Nylon Fiber Reinforced Asphalt Concrete”. International Journal of Science and Engineering Investigations, 5(48). 1-6.
[18] Putman, B.J. (2011), “Effects of fiber finish on the performance of asphalt binders and mastics”. Advances in Civil Engineering, 2011.
[19] Noorvand, H., Salim, R., Medina, J., Stempihar, J., & Underwood, B.S. (2018), “Effect of synthetic fiber state on mechanical performance of fiber reinforced asphalt concrete”. Transportation Research Record, 2672(28), 42-51.
[20] Kaloush, K. E., Biligiri, K. P., Zeiada, W. A., Rodezno, M. C., & Reed, J. X. (2010). “Evaluation of fiber-reinforced asphalt mixtures using advanced material characterization tests”. Journal of Testing and Evaluation. 38(4), 400-411.
[21] Fazaeli, H., Yousef, S., Pirnoun, A., & Dabiri, A. (2016). “Laboratory and field evaluation of the warm fiber reinforced high performance asphalt mixtures (case study Karaj–Chaloos Road)”. Construction and Building Materials, 122, 273-283.
[22] Mirabdolazimi, S., & Shafabakhsh, G. (2017), “Rutting depth prediction of hot mix asphalts modified with forta fiber using artificial neural networks and genetic programming technique”. Construction and Building Materials, 148, 666-674.
[23] Jaskuła, P., Stienss, M., & Szydłowski, C. (2017), “Effect of polymer fibres reinforcement on selected properties of asphalt mixtures”. Procedia Engineering, 172, 441-448.
[24] Underwood, B.S., & Zeiada, W. (2015), Layer Coefficient Calibration of Fiber Reinforced Asphalt Concrete Based On Mechanistic Empirical Pavement Design Guide.
[25] Al-Qadi, I. L., Elseifi, M. A., Yoo, P. J., Dessouky, S. H., Gibson, N., Harman, T., ... & Petros, K. (2008). “Ac-curacy of current complex modulus selection procedure from vehicular load pulse: NCHRP Project 1-37A mechanistic-empirical pavement design guide”. Transportation research record, 2087(1), 81-90.
[26] Fujie Zhou, E. F., & Scullion, T. (2010). Development, calibration, and validation of performance predic-tion models for the texas ME flexible pavement design system. Report No. FHWA/TX-10/0-5798-2, Texas De-partment of Transportation, Research and Technology Implementation Office, PO Box 5080, Austin, Texas.
[27] AASHTO. (1996). Standard test method for determining the resilient modulus of bituminous mixtures by indirect tension, AASHTO designation: TP 31, Washington DC, United States: American Association of State Highway and Transportation Officials.
[28] ASTM. (2011). Standard test method for determining the resilient modulus of bituminous mixtures by indi-rect tension test, ASTM designation: D 7369. Washington, DC, USA: ASTM International.
[29] Hu, X., Zhou, F., Hu, S., & Walubita, L.F. (2010). “Proposed loading waveforms and loading time equa-tions for mechanistic–empirical pavement design and analysis”. Journal of Transportation Engineering, 136(6), 518–27.
[30] Myers, R.H., & Montgomery, D.C. )2002(. “Response Surface Methodology: process and product optimization using designed experiment”. A Wiley-Interscience Publication.
[31] AASHTO. (2010). AASHTO T166: Bulk specific gravity of compacted bituminous mixtures using saturated surface-dry specimens. Transportation Research Board, American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D.C.
[32] AASHTO. (2010). AASHTO T245: Standard method of test for resistance to plastic flow of bituminous mixtures using Marshall Apparatus. Transportation Research Board, American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D.C.
[33] AASHTO. (2010). AASHTO T209: Theoretical Maximum Specific Gravity and Density of Hot Mix Asphalt (HMA). Transportation Research Board, American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D.C.
[34] Asphalt Institute. (1997). Mix design methods, MS-2. The Asphalt Institute manual series no. 2.
[35] ASTM International. (1995). ASTM D 4123: Standard Test Method for Indirect Tension Test for Resilient Modulus of Bituminous Mixtures. West Conshohocken, PA: American Society for Testing and Materials.
CAPTCHA Image