بررسی آزمایشگاهی سطوح عملکردی و خسارات قاب بتنی پایه پل‌ دارای ضعف‌هایی در جزئیات لرزه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم.

چکیده

پل‌ها‌‌ به‌عنوان سازه‌های مهمی در شریان‌های حیاتی مطرح هستند. در زلزله‌های اخیر لزوم تقویت و بهسازی سازه انواع پل‌ها به‌عنوان حقیقت غیرقابل انکاری نمایان شده ‌است. در ایران و در‌‌ دهه‌های اخیر، جامعه مهندسی سعی کرده ‌است خود را با آیین‌نامه‌های روز دنیا انطباق دهد. در دهه 70 و اوایل دهه 80، رفتار پل‌ها تحت بارهای ثقلی نسبت به رفتار لرزه‌ای آن‌ها در ایران بیشتر مورد توجه بوده ‌است. بسیاری از پل‌های موجود که تحت سرویس‌دهی هستند، فاقد استانداردهای اجرایی مناسب جهت حفظ عملکرد تحت زلزله می‌باشند. به همین جهت، در این مقاله، به‌طور مشخص بر روی ارزیابی رفتار قاب بتنی پل‌های متداول بزرگراهی در ایران توجه شده ‌است. دو نوع قاب بتنی با جزئیات موجود براساس میانگین چند پل دارای شرایط زمانی طراحی و ساخت مشابه و دارای تعداد پایه‌های متفاوت تحت بارگذاری جانبی بررسی شده و در ادامه رفتار اتصالات زانویی و میانی به‌طور گام‌به‌گام مقایسه گردیده ‌است. ارزیابی عملکرد این قاب‌ها لزوم بهسازی لرزه‌ای را برای نزدیک شدن به مود‌های خرابی مطلوب نشان داده و روند خسارات و سطوح عملکردی اجرا نشان از مکانیزم خرابی نامناسب داده ‌است. همچنین مقادیر کمی شاخص‌های خسارت به‌صورت تفکیکی مورد بررسی قرار گرفته است که می‌تواند در مطالعات بعدی مورد استفاده قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic behavior evaluation of performance and damage index in bridge pier concrete bent with seismic detail defection

نویسندگان [English]

  • Najmeh Karami
  • Amin Nooralizadeh
  • Mohammad Kazem Bahrani
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Qom.
چکیده [English]

Bridges are considered as important structures in the essential arteries of life. In recent earthquakes, the necessity to retrofit the structure of bridges has become apparent as an undeniable truth. In Iran and in recent decades, the engineering community has been trying to adapt itself to the regulations of the world. In the 1990s and early 2000s in Iran, the behavior of bridges has been considered under gravity loads more than their seismic behavior. Most of the bridges being used lacked the appropriate standard administrations for preserving the earthquake functions. To this end, the current study has focused on the evaluation of concrete frames ‘behavior of high-ways' common bridges in Iran. Accordingly, two types of concrete frames with the existing details according to the average of several bridges having different pier numbers under the lateral loading, have been investigated. Moreover, the knee and mid joints' behavior have been compared step by step. The performance evaluation of these bents illustrated the need for seismic improvement for desirable Failure mode, and the process of damages and performance levels of components had shown an unsuitable failure mechanism. Also, the quantitative values of indices of damage have been studied separately, which can be used in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seismic behavior
  • cyclic loading
  • performance level
  • damage level
  • knee joint
[1] Cruz Noguez, C. A., & Saiidi, M. S. (2013). “Performance of advanced materials during earthquake loading tests of a bridge system”, Journal of Structural Engineering, 139(1), 144-154.
[2] Han, Q., Qin, L., & Wang, P. (2014). “Seismic failure of typical curved RC bridges in Wenchuan Earth-quake”, In International efforts in lifeline earthquake engineering, 425-432.
[3] Han, Q., Du, X., Zhou, Y., & Lee, G. C. (2013). “Experimental study of hollow rectangular bridge column performance under vertical and cyclically bilateral loads”, Earthquake Engineering and Engineering Vibra-tion, 12(3), 433-445.
[4] Bahrani, M. K., Vasseghi, A., Nooralizadeh, A., & Zargaran, M. (2017). “Experimental and Analytical Study on the Proposed Retrofit Method for Concrete Bent in Ordinary Highway Bridges in Iran”, Journal of Bridge Engineering, 22(6), 05017004.
[5] Haseli. B., kheiri. O. (2019). “Seismic damage detection in reinforced concrete piers of kordestan-mullasadra bridges (numerical study) using RID functions and tensor method”, Journal of civil and environmental research, 10.22091/CER.2019.4500.1156.
[6] Bahrani, M. K., (2013). Experimental Study on Seismic Retrofit of Cap Beam in Conventional Highway Bridge Bents. Ph.D. International Institute of Earthquake Engineering and Seismology.
[7] Hose, Y., Silva, P., & Seible, F. (2000). “Development of a performance evaluation database for concrete bridge components and systems under simulated seismic loads”, Earthquake Spectra, 16(2), 413-442.‏
[8] Bahrani, M. K., Vasseghi, A., Esmaeily, A., & Soltani, M. (2010). “Experimental study on seismic behavior of conventional concrete bridge bents”, Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 107-118.
[9] Lowes, L. N., & Moehle, J. P. (1999). “Evaluation of retrofit of beam-column T-joints in older reinforced concrete bridge structures”, Structural Journal, 96(4), 519-532.
[10] Khanmohammadi, M., Abbasloo, A. A., & Valadi, E. (2016). “Enhancing Shear Strength of Capbeam–Column Joints in Existing Multicolumn Bent Bridges Using an Innovative Method”, Journal of Bridge Engi-neering, 21(12), 04016086.
[11] Saiidi, S., Sanders, D. H., Gordaninejad, F., Martinovic, F. M., & McElhaney, B. A. (2000). “Seismic retrofit of non-prismatic RC bridge columns with fibrous composites”, In: Proceedings 12th World Conference on Earthquake Engineering, New Zealand, 143-150.
‏[12] Saiidi, S. M., Vosooghi, A., Cruz, C., Motaref, S., Ayoub, C., Kavianipour, F., & O’Brien, M. (2014). “Earth-quake-resistant bridges of the future with advanced materials”, In: Performance-Based Seismic Engineering: Vision for an Earthquake Resilient Society, 63-76.‏
[13] Billah, A. M., Alam, M. S., & Bhuiyan, M. R. (2013). “Fragility analysis of retrofitted multicolumn bridge bent subjected to near-fault and far-field ground motion”, Journal of Bridge Engineering, 18(10), 992-1004.
‏[14] Fan, X.; & Mccormik, J. (2012). “Seismic performance evaluation of corroded steel bridge bearings”, In: Proceedings of the 15th World Conference on Earthquake Engineering.
[15] Applied Technology Council (ATC). (1992). “Guidelines for cyclic seismic testing of components of steel structures”.
‏[16] Priestley, M. N., Seible, F., Calvi, G. M., & Calvi, G. M. (1996). Seismic design and retrofit of bridges. John Wiley & Sons.
CAPTCHA Image