دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، اسفند 1399، صفحه 1-170 

مقاله پژوهشی

بررسی تزریق پذیری و تخمین خورند سیمان در ساختگاه سد خرسان II

صفحه 1-12

10.22091/cer.2021.6560.1227

عبداله سهرابی بیدار؛ مرتضی مظفری؛ عباس ذوالفقاری؛ احمد رستگارنیا


مطالعه آزمایشگاهی رفتار شیروانی مسلح شده در شرایط غیراشباع

صفحه 25-37

10.22091/cer.2021.6444.1234

بهنام مهدی پور؛ بهرام نادی؛ حمید هاشم‌الحسینی؛ مسعود میرمحمد صادقی