بررسی عوامل مؤثر بر افت آبهای زیرزمینی در آبخوان کوهدشت، استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

10.22091/cer.2021.6978.1253

چکیده

مدیریت کمی منابع آب‌های زیرزمینی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت بسیاری برخوردار است. همانند سایر دشت‌های ایران، دشت کوهدشت نیز در سال‌های اخیر با افت سطح آب‌های زیرزمینی مواجه بوده است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر افت سطح آب زیرزمینی در آبخوان کوهدشت است. به این منظور از داده‌های بارش ایستگاه سینوپتیک کوهدشت، داده‌های سطح آب‌های زیرزمینی در چاه‌های مشاهده‌ای و نیز آمار برداشت از آب‌های زیرزمینی در محدوده مطالعاتی استفاده شده است. آبنمود معرف ترسیم شده برای یک دوره 29 ساله (1368-1397) نشان داد که در طی این دوره تراز آب آبخوان به میزان 50/22 متر (به طور متوسط 77 سانتیمتر در سال) کاهش داشته است. همچنین نقشه‌های هم افت بیانگر این بود که سطح آب زیرزمینی در شمال و جنوب دشت نسبت به قسمت‌های میانی آن کاهش بیشتری یافته است. با توجه به نتایج به دست آمده، برداشت بیش از حد از چاه‌های بهره‌برداری مجاز و غیر مجاز، وقوع خشکسالی‌ (با توجه به شاخص خشکسالی آب زیرزمینی محاسبه شده)، کاهش منابع آب سطحی و کاهش میزان تغذیه از بارندگی از مهمترین عوامل مؤثر بر افت سطح آب‌های زیرزمینی در آبخوان کوهدشت می-باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Groundwater Level Decline in Kouhdasht Aquifer, Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • Elham Fijani
  • Saba Alikhani Joudaki
  • Morteza Mozafari
School of Geology, College of Science, University of Tehran
چکیده [English]

Quantitative management of groundwater resources is very important, especially in arid and semi-arid regions. Like other plains of Iran, Kouhdasht plain has been also facing a groundwater decline in recent years. This study is aimed to investigate the factors affecting groundwater decline in Kouhdasht aquifer. For this purpose, precipitation data from the Kouhdasht synoptic station, groundwater level data in observation wells and groundwater abstraction data in the study area have been applied. The representative hydrograph for a period of 29 years (1989-2018) showed that the aquifer water level decreased by 22.50 meters (average 77 cm per year) during this period. Groundwater decline maps also indicated that the groundwater level in the north and south of the plain has been decreased more than in the middle. According to the results, overexploitation from authorized and unauthorized abstraction wells, occurrence of drought (according to the calculated groundwater drought index), reduction of surface water resources and recharge from rainfall are the most important effective factors in the groundwater drawdown in Kouhdasht aquifer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kouhdasht Aquifer
  • Groundwater Drawdown
  • Groundwater Drought Index
  • Representative Hydrograph
[1] Hu, K., Huang, Y., Li, H., Li, B., Chen, D., & White, R. E. (2005). “Spatial variability of shallow groundwater level, electrical conductivity and nitrate concentration, and risk assessment of nitrate contamination in North China Plain”, Environment international, 31(6), 896-903.
[2] Yamani, M., Najafi, E., & Abedini, M. H. (2009). “The relationship between land subsidence and groundwa-ter level drop in Qarabolagh plain of Fars province”, Geography, 3(8-9), 9-27.
[3] Akbari, M., Jargeh, M., & Madani Sadat, H. (2009). “Investigation of Groundwater Leakage Using Geo-graphic Information System (GIS) (Case Study: Mashhad Plain Aquifer)”, Water and Soil Conservation Re-search, 16(4), 63-78.
[4] Fathi, F., & Zibaee, M. (2011). “Decreased welfare due to falling groundwater levels in Firoozabad plain”, Economics and Agricultural Development, 25(1), 10-19.
[5] Mohammadi Ghaleni1, M., Ebrahimi, K., & Araghinejad, S. H. (2013). “Evaluation of the effect of climatic factors on the decline of groundwater resources (Case study: Saveh plain aquifer)”, Journal of Water and Soil Conservation, 19(4), 189-200.
[6] Zhou, Z., Zhang, G., Yan, M., & Wang, J. (2012). “Spatial variability of the shallow groundwater level and its chemistry characteristics in the low plain around the Bohai Sea, North China”, Environmental monitoring and assessment, 184(6), 3697-3710.
[7] Alipour, A., Rahimi, J., & Azarnivand, A. (2017). “Groundwater Quality Analysis for Drinking and Agricul-tural Purposes-a Prerequisite for Land Use Planning in the Arid and Semi-arid Regions of Iran”, Journal of Range and Watershed Managment, 70(2), 423-434.
[8] Asadi, N., Kaki, M., & Jamoor, R. (2016). “Groundwater level decline and compensating withdrawal plan in Aleshtar plain, Lorestan province, Iran”, Journal of Natural Environmental Hazards, 5(9), 107-124.
[9] Moslemi, H., & Darvishi, R. (2018). “Strategies to Reduce Groundwater Level Decline (The Case Study ofLavar Plain inHormozgan Province)”, Land Management Journal, 5(2), 125-135.
[10] Leelaruban, N., Padmanabhan, G., & Oduor, P. (2017). “Examining the relationship between drought indi-ces and groundwater levels”, Water, 9(2), 82.
[11] Ashtianimoghaddam, G., Mahdavi M., Malekian, A., & Motamed, V. B. (2018). “Determining the Appro-priate Recharge in Damghan Plain, Iran to Prevent from declining of Water Table”, Iranian Journal of Water-shed Management Science and Engineering, 12(42), 112-120.
[12] Kadkhoda, E., Fallah, G. H., Baaghideh, M., & Farid Hossaini, A. (2019). “Modeling Climatic Factors Af-fecting Groundwater Level with Climate Change Approach (Case Study: Mashhad Plain)”, Iran Water Re-search, 13(3), 27-38.
[13] Sepahan Comprehensive Consulting Engineers. (2017). Prohibition Report on the Study Areas of Kuhdasht and Romishgan, Regional Water Company of Lorestan.
[14] Todd, D. K., & Mays, L. W. (2005). Groundwater Hydrology, Third Edition, John Wiley and Sons, Inc.
[15] Mendicino, G., Senatore, A., & Versace, P. (2008). A Groundwater Resource Index (GRI) for drought moni-toring and forecasting in a Mediterranean climate. Journal of Hydrology, 357(3-4), 282-302.
CAPTCHA Image