موضوعات = مدیریت پروژه و ساخت
آنالیز ریسک‌های قراردادی در پروژه‌های زیربنایی حمل‌و‌نقل مبتنی بر روش مشارکت بخش عمومی- خصوصی (PPP)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 189-210

10.22091/cer.2021.7374.1299

امید پورافشار؛ بهنود برمایه ور؛ رضا اسمعیل آبادی؛ احسان اثنی عشری


واکاوی دلایل تاخیر از دیدگاه مدیریت ریسک در مرحله اجرای پروژه‌های راه‌سازی (مطالعه موردی: محور گرمسار-سیمین دشت)

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 69-82

10.22091/cer.2020.5274.1196

رضا مهاجری برج قلعه؛ توحید پوررستم؛ ناصر منصور شریفلو؛ جواد مجروحی سردرود؛ ابراهیم صفا