مطالعه آزمایشگاهی بهبود رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح بازیافتی با استفاده از الیاف مجزا و هیبریدی فولادی و کورتا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان

2 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

با توجه به اینکه در یکی دو دهه اخیر، تحقیقات در خصوص بتن‌های الیافی گسترش خوبی داشته و در حال حاضر به عنوان یکی از محورهای تحقیقاتی مهم در تکنولوژی بتن به حساب می‌آید. همچنین استفاده از بتن‌های با سنگدانه بازیافتی که تحقیقات در مورد آنها در حال افزایش است. به‌دلیل استفاده از سنگدانه بازیافتی، برخی مشخصات مکانیکی آنها نسبت به بتن با سنگدانه طبیعی ضعیف‌تر بوده و بنابراین استفاده از الیاف در ساخت بتن باعث تقویت برخی مشخصات مکانیکی بتن شده و ضعف‌های بتن در این مشخصات مکانیکی تا حدود زیادی مرتفع نموده است. در تحقیق حاضر با استفاده از الیاف مختلف از نظر جنس و مصالح و به‌صورت مجزا و ترکیبی در بتن‌های با سنگدانه بازیافتی مورد استفاده قرار گرفته و پارامترهای رفتار خمشی این تیرهای ساخته شده با آنها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. برای این منظور از دو نوع الیاف فولادی و کورتا به‌صورت مجزا و ترکیبی در ساخت تیرهایی با ابعاد واقعی (سه نمونه تیر) مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای مقایسه نتایج، دو نمونه تیر بدون الیاف و با سنگدانه طبیعی و مصنوعی ساخته شده و نتایج تیرهای الیافی با سنگدانه بازیافتی با آنها مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایش مقاومت خمشی چهار نقطه‌ای بر روی نمونه‌ها انجام شد. مود شکست و پارامترهای رفتار خمشی تیرهای با سنگدانه‌های بازیافتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن الیاف ترکیبی نسبت به الیاف مجزا تأثیر بسیار بهتری در بهبود رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح داشته و ضعف استفاده از سنگدانه‌های بازیافتی را در رفتار خمشی تیر برطرف می‌کند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study to Improve the Flexural Behavior of Recycled Reinforced Concrete Beams Using Separate and Hybrid Fibers of Steel and Kortta

نویسندگان [English]

  • Abas Eskandari 1
  • Fereydoon Omidinasab 2
  • Ahmad Dalvand 3
1 Master of Structural Engineering, Faculty of Engineering, Lorestan University
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Department of Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Due to the fact that concrete is one of the most widely used construction materials and concrete has low ductility, tensile strength and flexural strength along with good compressive strength. To this end, in recent years, by adding fibers to concrete and making reinforced fiber concrete, these weaknesses have been greatly improved. In this study, four samples of reinforced concrete beams were made with recycled aggregate and one sample of beams was made with natural aggregate and in real scale with dimensions of 150×50×20 centimeters. Separate and hybrid types of steel and Kortta fibers were used in the manufacture of beams. In three beam specimens, steel and Kortta fibers were used separately and hybrids and no fibers were used in the beam specimen. In fiber beams and one of the beams without fibers, recycled aggregate was used in their concrete and in one of the fabricated beams, neither fiber nor recycled aggregate was used and it was used as a reference sample in the performed studies. Four-point flexural strength test was performed on the samples. Fracture mode, flexural behavior parameters of beams made with recycled aggregates were investigated. The results showed that the addition of hybrid fibers has a very positive effect on improving the flexural behavior of reinforced concrete beams and eliminates the weakness of recycled aggregates in flexural behavior compared to beams made with natural aggregates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Separate fibers
  • Hybrid fibers
  • Flexural behavior
  • Reinforced concrete beam
  • Recycled aggregate
[1] Marara, K., Erenb, Ö., & Yitmena, İ. (2011). “Compression specific toughness of normal strength steel fiber reinforced concrete (NSSFRC) and high strength steel fiber reinforced concrete (HSSFRC)”, Materials Research, 14, 239-247. 
[2] Tanoli, W. A., Naseer, A. M. J. A. D., & Wahab, F. A. Z. L. I. (2014). “Effect of steel fibers on compressive and tensile strength of concrete”, International Journal of Advanced Structures and Geotechnical Engineering, 3(4), 393-397.
[3] Noamana, A. T., Bakar, B. A., & Akil, H. M. (2016). Effect of curmb rubber aggregate on toughness and impact energy of steel fiber concrete, PhD of engineering, Civil Eengineering, University Sains Malaysia. 
[4] Yoo, D. Y., Banthia, N., Yang, J. M., & Yoon, Y. S. (2016). “Size effect in normal-and high-strength amorphous metallic and steel fiber reinforced concrete beams”, Construction and Building Materials, 121, 676-685.
[5] Altun, F., & Aktaş, B. (2013). “Investigation of reinforced concrete beams behavior of steel fiber added lightweight concrete”, Construction and Building Materials, 38, 575-581.
[6] Yap, S. P., Alengaram, U. J., Mo, K. H., & Jumaat, M. Z. (2019). “Ductility behaviours of oil palm shell steel fibre-reinforced concrete beams under flexural loading”, European Journal of Environmental and Civil Engineering, 23(7), 866-878.
[7] Arivalagan, S. (2012). “Earthquake-Resistant Performance of Polypropylene Fiber Reinforced Concrete Beams”, Journal of Engineering and Technology, 2(01), 63-67.
[8] Nahhas, T. M. (2013). “Flexural behavior and ductility of reinforced lightweight concrete beams with polypropylene fiber”, Journal of construction engineering and management, 1(1), 4-10.
[9] Afroughsabet, V., Biolzi, L., & Ozbakkaloglu, T. (2016). “High-performance fiber-reinforced concrete: a review”, Journal of materials science, 51(14), 6517-6551.
[10] Alberti, M. G., Enfedaque, A., & Gálvez, J. C. (2016). “Fracture mechanics of polyolefin fibre reinforced concrete: Study of the influence of the concrete properties, casting procedures, the fibre length and specimen size”, Engineering Fracture Mechanics, 154, 225-244.
[11] Mohammed, A. A. (2017). “Flexural behavior and analysis of reinforced concrete beams made of recycled PET waste concrete”, Construction and Building Materials, 155, 593-604.
[12] Gao, D., & Zhang, L. (2018). “Flexural performance and evaluation method of steel fiber reinforced recycled coarse aggregate concrete”, Construction and Building Materials, 159, 126-136.
[13] Arora, S., & Singh, S. P. (2016). “Analysis of flexural fatigue failure of concrete made with 100% coarse recycled concrete aggregates”, Construction and Building Materials, 102, 782-791.
[14] Choi, W. C., & Yun, H. D. (2013). “Long-term deflection and flexural behavior of reinforced concrete beams with recycled aggregate”, Materials & Design, 51, 742-750.
[15] Azad, A. M. (2017). “Flexural behavior and analysis of reinforced concrete beams made of recycled PET waste concrete”, Construction and Building Materials, 155, 593-604. 
[16] Guo, Y., Zhang, J., Chen, G., & Xie, Z. (2014). “Compressive behaviour of concrete structures incorporating recycled concrete aggregates, rubber crumb and reinforced with steel fibre, subjected to elevated temperatures”, Journal of cleaner production, 72, 193-203.
[17] Carneiro, J. A., Lima, P. R. L., Leite, M. B., & Filho, R. D. (2014). “Compressive stress-strain behavior of steel fiber reinforced-recycled aggregate concrete”, Cement and concrete composites, 46, 65-72.
[18] Meda, A., Minelli, F., & Plizzari, G. A. (2012). “Flexural behavior of RC beams in fiber reinforced concrete”, Composites Part B: Engineering, 43, 2930-2937.
[19] Soutsos, M. N., Le, T. T. & Lampropoulos, A. P. (2012). “Flexural performance of fibre reinforced concrete made with steel and synthetic fibres”, Construction and Building Materials, 36, 704-710.
[20] Seara-Paz, S., González-Fonteboa, B., Martínez-Abella, F., & Eiras-López, J. (2018). “Flexural performance of reinforced concrete beams made with recycled concrete coarse aggregate”, Engineering Structures, 156, 32-45.
[21] Tošić, N., Marinković, S., & Ignjatović, I. (2016). “A database on flexural and shear strength of reinforced recycled aggregate concrete beams and comparison to Eurocode 2 predictions”, Construction and Building Materials, 127, 932-944.
[22] Tarek, T. M., Das, H. K., Mahmood, A. H., Rahman, M. N., & Awal, M. A. (2017). “Flexural performance of RC beams made with recycled brick aggregate”, Construction and Building Materials, 134, 67-74.
[23] Zaetang, Y., Sata, V., Wongsa, A., & Chindaprasirt, P. (2016). “Properties of pervious concrete containing recycled concrete block aggregate and recycled concrete aggregate”, Construction and Building Materials, 111, 15-21.
[24] Weiss, W. J., & Shah, S. P. (1997). “Recent trends to reduce shrinkage cracking in concrete pavements”, In Proceedings of the 1997 Airfield Pavement Conference, 217-228.
[25] Banthia, N., Gupta, R., & Mindess, S. (2004). “Developing crack resistant SFRC overlay materials for repair applications”, NSF Conference, Bergamo, Italy.
[26] Banthia, N., & Sheng, J. (1996). “Fracture toughness of micro-fiber reinforced cement composites”, Cement and Concrete Composites, 18(4), 251-269.
[27] Bindiganavile, V., & Banthia, N. (2001). “Polymer and steel fiber-reinforced cementitious composites under impact loading—Part 1: Bond-slip response”, Materials Journal, 98(1), 10-16.
[28] ACI 318, (2014). Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-14) and Commentary (ACI 318R-14), ACI Committee 318, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI.
[29] ASTM C150/C150M-17. (2017). Standard Specification for Portland cement, ASTM International, West Conshohocken, PA.
[30] ASTM C1602/C1602M-12. (2012). Standard Specification for Mixing Water Used in the Production of Hydraulic Cement Concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA.
[31] ASTM, A. (2016). C33/C33M-16e1: Standard Specification for Concrete Aggregates, ASTM International, and West Conshohocken, Pennsylvania, United States.
[32] ASTM, A. (2014). C136/C136M–14, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates, ASTM International, West Conshohocken, PA.
[33] ASTM, A. (2016). C125-16, Standard Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates, ASTM International, West Conshohocken, PA.
[34] ASTM, A. (2017). D5821-13, Standard Test Method for Determining the Percentage of Fractured Particles in Coarse Aggregate, ASTM International, West Conshohocken, PA.
[35] ACI Committee, (2002). Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 211.1-91), American Concrete Institute, Farmington Hills, MI.
[36] ASTM, A. (2014). D2419-14, Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate, ASTM International, West Conshohocken, PA. 
[37] ASTM, A. (2016). D8038-16, Standard Practice for Reclamation of Recycled Aggregate Base (RAB) Material, ASTM International, West Conshohocken, PA. 
[38] ASTM, A. (2017). C1077-17, Standard Practice for Agencies Testing Concrete and Concrete Aggregates for Use in Construction and Criteria for Testing Agency Evaluation, ASTM International, West Conshohocken, PA.
[39] ASTM, A. (2017)., C39/C39M-17b, Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens, ASTM International, West Conshohocken, PA.
CAPTCHA Image