چالش‌های پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه در شرکت‌ها و پروژه‌های صنایع نفت و گاز (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و توسعه نفت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

چکیده

امروزه لزوم به‌کارگیری دانش مدیریت پروژه به عنوان عامل اصلی موفقیت در سازمان‌های پروژه محور آشکار است. به منظور افزایش اثربخشی در مدیریت پروژه‌ها و نیز افزایش سطح بلوغ مدیریت پروژه و نهایتاً افزایش نرخ موفقیت سازمان، استقرار واحدی با کارکرد مرکزیت بخشی و هماهنگ‌سازی پروژه‌ها ضروری است که این وظیفه در قالب دفتر مدیریت پروژه نقش می‌بندد. اتخاذ این رویکرد یکی از اقداماتی است که در متمرکز نمودن و یکپارچه‌سازی فرآیندهای مدیریت پروژه سازمان مؤثر است. با عنایت به این موارد، امروزه سازمان‌ها به منظور غلبه بر مشکلات و نیز بالا بردن اثربخشی مدیریت پروژه‌ها، ضرورت و اهمیت پیاده‌سازی دفاتر مدیریت پروژه را دریافته‌اند. در این راستا در مقاله پژوهشی حاضر، چالش‌های پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه در شرکت‌ها و پروژه‌های صنایع نفت و گاز به همراه بررسی موردی که در شرکت مهندسی و توسعه نفت صورت گرفته، شناسایی و اولویت‌بندی شده است. برای این منظور در مرحله اول جهت شناسایی چالش‌ها، مصاحبه‌هایی با خبرگان این حوزه صورت گرفت که منجر به شناسایی 36 چالش گردید و به سه دسته چالش‌های سازمانی، مدیریتی و منابع انسانی تقسیم گردیدند. نهایتاً در مرحله دوم، این چالش‌ها با استفاده از توزیع پرسشنامه میان متخصصان و تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته، اولویت‌بندی شدند که در این راستا عدم ثبات مدیریتی، عدم حمایت مدیران و شناخت کافی و مناسب آن‌ها، نگرانی‌ها از دخالت‌های اجرایی و واگذاری اختیارات و وجود مدیران با تفکرات سنتی، برخی از موارد اصلی و چالش برانگیز در پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه در شرکت‌ها و پروژه‌های اجرایی صنایع نفت و گاز می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges of Implementing a Project Management Office (PMO) in the Companies and Projects of Oil and Gas Industries (Case Study: Oil Engineering and Development Company)

نویسنده [English]

  • Ali Ghorbani
Assistant Professor, Department of Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the need to apply project management knowledge as a key factor in success in project-based organizations is obvious. In order to increase the effectiveness of project management, increase the level of maturity of project management, and ultimately increase the success rate of the organization, it is necessary to establish a unit with centralization and project coordination function, which plays a role in the project management office (PMO). Adopting this approach is one of the effective measures in centralizing and integrating the organization's project management processes. With this in mind, organizations today have realized the need and importance of implementing project management offices to overcome problems and increase project management effectiveness. In this regard, in the present research, the challenges of implementing a project management office in the companies and projects of the oil and gas industries, with a case study conducted in the Oil Engineering and Development Company, have been identified and prioritized. For this purpose, in the first stage, to identify the challenges, interviews were conducted with experts in this field, which led to the identification of 36 challenges and were divided into three categories: organizational, managerial, and human resources challenges. Finally, in the second stage, these challenges were prioritized using the distribution of questionnaires among experts and the analytic hierarchy process (AHP). Managers with traditional thinking are some of the main and challenging issues in implementing project management offices in companies and executive projects of oil and gas industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Management Office (PMO)
  • Challenges of Implementing
  • Oil and Gas Industries
  • Analytic Hierarchy Process (AHP)
[1] Aubry, M., Müller, R., Hobbs, B., & Blomquist, T. (2010). “Project management offices in transition”, International Journal of Project Management, 28(8), 766-778.
[2] Kasegar Mohammadi, S. H., Ghanbari, H., & Hashemi, S. (2014). “Requirements for using the project management office in project-based organizations”, International Conference on Helping Paya City, Tehran, Iran.
[3] Tan, H. C., Anumba, C. J., Carrillo, P. M., Bouchlaghem, D., Kamara, J., & Udeaja, C. (2009). Capture and reuse of project knowledge in construction. John Wiley & Sons.
[4] Kerzner, H. (2017). Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. John Wiley & Sons.
[5] Norang, A., Kefayatmand, M. & Zeinolabedin, M. (2012). “An approach in selecting a suitable model for implementing a project management office with a case study in Sepanir oil and gas engineering company”, 7th International Project Management Conference, Tehran, Iran.
[6] Zeinolabedin, M. (2013). Investigate the challenges and key factors affecting the implementation of the Project Management Office (PMO) and solutions. Iran General Contracting Information Database.
[7] Amanizadeh, A., Hosseinali Beigi, M., Tabrizian, Z., & Keyvanloo, A. (2016). “Determining the performance of the project management office in the country's construction projects”, The Second International Conference on Architecture, Civil Engineering and Urban Planning at the beginning of the third millennium, Tehran, Iran.
[8] Hosseini, S., Nilipour Tabatabaie, S., & Shahin, A. (2015). “Prioritizing the criteria of the project management office using the multi-criteria decision-making method _case study: Peychin Technical and Construction Company in Kermanshah”, The International Conference in New Research of Industry and Mechanical Engineering, Tehran, Iran.
[9] Alsadeq, I., Akel, M., & Hamamo, N. (2011). “Establishing a project management office (PMO) using the agile approach”, PMI Global Congress – EMEA.
[10] Spalek, S. (2013). “Improving industrial engineering performance through a successful project management office”, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 24(2), 88-98.
[11] Pemsel, S., & Wiewiora, A. (2013). “Project management office a knowledge broker in project-based organisations”, International journal of project management, 31(1), 31-42.
[12] Tsaturyan, T., & Müller, R. (2015). “Integration and governance of multiple project management offices (PMOs) at large organizations”, International Journal of Project Management, 33(5), 1098-1110.
[13] Barbalho, S. C. M., de Carvalho, V. G., da Silva, G. L., & de Toledo, J. C. (2016). “Analyzing the impact of the functions of Project Management Offices on triple constraints performance of new product projects”, Product: Management and Development, 14(2), 85-94.
[14] Szalay, I., Kovács, Á., & Sebestyén, Z. (2017). “Integrated framework for project management office evaluation”, Procedia engineering, 196, 578-584.
[15] Sergeeva, N., & Ali, S. (2020). “The role of the Project Management Office (PMO) in stimulating innovation in Projects initiated by Owner and Operator Organizations”, Project management journal, 51(4), 440-451.
[16] Fewings, P., & Henjewele, C. (2019). Construction project management: an integrated approach. Routledge.
[17] Ershadi, M., Jefferies, M., Davis, P., & Mojtahedi, M. (2021). “Achieving sustainable procurement in construction projects: The pivotal role of a project management office”, Construction Economics and Building, 21(1), 45-64.
[18] Arbabi, H., Salehi-Taleshi, M. J., & Ghods, K. (2020). “The role of project management office in developing knowledge management infrastructure”, Engineering, Construction and Architectural Management, 27(10), 3261-3287.
[19] Silvius, G. (2021). “The role of the Project Management Office in Sustainable Project Management”, Procedia Computer Science, 181, 1066-1076.
[20] Paton, S., & Andrew, B. (2019). “The role of the Project Management Office (PMO) in product lifecycle management: A case study in the defence industry”, International Journal of Production Economics, 208, 43-52.
CAPTCHA Image