نویسنده = حسین نادرپور
پیش بینی رفتار سدهای بتنی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی رفتار سد دز)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 123-132

10.22091/cer.2021.6898.1242

حسین نادرپور؛ سید روح الله حسینی واعظ؛ ناصر ملکشاهی