نویسنده = علیرضا غنی زاده
مدل‌سازی مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی مسلح شده با الیاف کورتا با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 83-98

10.22091/cer.2020.2289.1192

علیرضا غنی زاده؛ نسرین حیدرآبادی زاده؛ سعید دادکانی