ارزیابی عددی تأثیر استفاده از مصالح اساس حاوی مصالح خرده بتنی بر عملکرد روسازی‌های آسفالتی با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران

10.22091/cer.2022.8110.1386

چکیده

در این تحقیق، تأثیر افزودن درصدهای مختلف مصالح خرده بتنی به مصالح لایه اساس سنگدانه‌ای بر روی عمر خستگی و عمر شیارشدگی روسازی موردبررسی قرارگرفته است. در تحلیل‌های انجام‌شده از تحلیل غیرخطی توسط نرم‌افزار NonPAS استفاده‌شده است. برای این منظور ۶ مقطع روسازی چهار لایه با ضخامت لایه‌های متفاوت به ازاء سه نوع خاک بستر رس خیلی نرم، نرم و متوسط تحلیل شدند. رفتار لایه آسفالت به‌صورت ارتجاعی خطی، مصالح اساس و زیراساس به‌صورت ارتجاعی غیرخطی با مدل Universal و مصالح بستر به‌صورت ارتجاعی غیرخطی با مدل Bilinear فرض شدند. در کلیه مقاطع روسازی موردبررسی، استفاده از 0 تا 100% مصالح خرده بتنی به ازاء کلیه بسترها، حداقل 6.61% و حداکثر 5.198% موجب افزایش عمر خستگی و حداقل 6.22-% و حداکثر 4.88% موجب تغییر عمر شیارشدگی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که در بستر رسی خیلی نرم، در ضخامت‌های بالای 20 سانتی‌متر برای لایه اساس و ضخامت‌های بالای 30 سانتی‌متر برای لایه زیراساس امکان استفاده از مصالح خرده بتنی وجود دارد. در بستر رسی متوسط، در ضخامت‌های بالای 15 سانتی‌متر برای لایه اساس، ضخامت‌های بالای 20 سانتی‌متر برای لایه زیراساس و همچنین ضخامت‌های بالای 15 سانتی‌متر برای لایه آسفالت امکان استفاده از مصالح بتنی بازیافتی وجود دارد. در بسترهای سخت، نیاز به در نظر گرفتن‌ ملاحظات خاص از نظر ضخامت لایه‌های روسازی جهت استفاده از مصالح خرده بتنی نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Investigation of the effect of using base materials containing Recycled concrete aggregates on the performance of asphalt pavements considering nonlinear behavior of materials

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Ghanizadeh 1
  • Farzaneh Fathizadeh 2
1 Associate Professor at Faculty of Civil and Environmental Engineering, Sirjan University of Technology, Sirjan, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Sirjan University of Technology, Sirjan, Iran
چکیده [English]

In this study, the effect of adding different percentages of recycled concrete aggregates to aggregate base layer materials on the fatigue and rutting life of pavement has been investigated. In the performed analyzes, nonlinear analysis by NonPAS software has been used. To this end six four-layered pavement sections with different layers thickness were analyzed for three types of very soft, soft and medium clay subgrade soil. The behavior of asphalt layer materials was considered as linear elastic and the behavior of base, subbase and subgrade materials was considered as nonlinear elastic. In all sections of pavement, the use of 0 to 100% of recycled concrete aggregates for all subgrades, at least 61.6% and maximum 198.5% increases the fatigue life and at least -22.6% and maximum 88.4% increases rutting life. In very soft clay subgarde, in thicknesses above 20 cm for the base layer and thicknesses above 30 cm for the subbase layer, it is possible to use recycled concrete materials. In medium clay subgrades, in thicknesses above 15 cm for the base layer, thicknesses above 20 cm for the subbase layer and also thicknesses above 15 cm for the asphalt layer, it is possible to use recycled concrete materials. In hard subgardes, there is no special considerations in terms of the thickness of pavement layers for the use of recycled concrete materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Granular base
  • Recycled concrete aggregate (RCA)
  • Pavement analysis
  • Fatigue and Rutting
CAPTCHA Image