دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تبدیل موجک با کاهش اثرات لبه برای آسیب‌یابی در تیرهای تحت آسیب افزایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22091/cer.2024.10087.1521

فرهاد جداری زارع زاده؛ مسعود فرزام؛ سامان باقری


تحلیل لرزه‌ای سیستم خاک-ساختمان بتن مسلح در فضای زمانی با مدلسازی عددی انتشار موج لرزه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22091/cer.2024.9904.1513

حمید محمدنژاد؛ حسنی کیان فر


بررسی آزمایشگاهی خواص مقاومتی و دوام بتن‌های ساخته شده با زئولیت حرارت داده شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1403

10.22091/cer.2024.10381.1540

محمدرضا شاه حسینی؛ محمد کاظم شربتدار؛ علی خیرالدین