دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

یک الگوریتم انطباقی جدید برای توزیع بهینه مراکز محاسباتی در روش بدون شبکه چندربعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

10.22091/cer.2023.8470.1419

سمیرا محمدعلیان؛ رضا بابایی؛ احسان جباری


بررسی تاثیر امولسیون پلیمری بر مقاومت فشارشی تک محوری ماسه بادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22091/cer.2023.9107.1459

اکبر چشمی؛ مهسا هروی


مطالعه ی آزمایشگاهی اثر مهار برگشتی، افزایش ضخامت مسلح کننده و میخ کوبی در افزایش ظرفیت باربری پی نواری روی خاک ماسه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22091/cer.2022.8346.1410

احد اوریا؛ الیار حیدرلی؛ محمدعلی انشایی


بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف غیرفولادی بر کارآیی و مشخصات مکانیکی و طاقت بتن غلتکی روسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402

10.22091/cer.2023.8714.1435

حسین عرب یارمحمدی؛ محمد کاظم شربتدار؛ حسین نادرپور


تاثیر چیدمان اولیه ذرات در مدل‎سازی تولید موج با روش هیدرودینامیک ذرات هموار بر اساس مدل آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402

10.22091/cer.2023.9003.1451

مهیار پورلک؛ احسان جباری؛ حسن اکبری


بررسی عددی جریان عبوری از سرریزهای مستطیلی مرکب لبه‌تیز دارای زاویه در پلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

10.22091/cer.2023.9176.1461

مهدی ماجدی اصل؛ محمدحسین جهان‌پیما؛ پیمان خداپناه‌راد؛ مهدی کوهدرق؛ محمد باقر زاده


مقایسه و بررسی آزمایشگاهی ضریب تخلیه جریان در سرریزهای کنگره‌ای ذوزنقه ای شکل با طول کنگره های مساوی و نامساوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

10.22091/cer.2023.9038.1455

جلال صادقیان؛ علی یاری؛ هادی نوروزی


ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای ساختمان‌‌های بیمارستانی بتن‌آرمه با استفاده از روش غربالگری سریع چشمی بر اساس ضوابط FEMA P-154 و نشریه 364

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

10.22091/cer.2023.9178.1462

عبد العلی رؤفی؛ علی خیرالدین؛ حسین نادرپور


مطالعه عددی تغییر شکل‌های گودبرداری عمیق به روش ساخت از بالا ایرانی (مطالعه موردی پارکینگ نیایش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.22091/cer.2023.9294.1471

پرهام تیرزان؛ علی قنبری


بررسی تاثیر سیمان و الیاف حاوی آربوسِلِ چرب بر ویژگی‌های مکانیکی و رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی سرد امولسیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.22091/cer.2023.9372.1477

علیرضا معتمدنیا؛ حمید شیرمحمدی؛ مرتضی اسدامرجی


ارزیابی اثر ضربه سازه‌های مجاور بر ساختمان مجهز به جداساز لرزه‌ای اصطکاکی قوسی با فواصل لرزه‌ای طبق نشریه 360 تحت حرکت نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

10.22091/cer.2023.9269.1468

ایوب شکوری؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ علی اصغر کاویانی


بررسی رفتار چرخه‌ای اتصال خمشی تیر I شکل به ستون دایره‌ای با پیوند ناودانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22091/cer.2023.9497.1485

وحید اکرمی؛ آریاز عدیلی؛ کاظم شاکری؛ ناصرالدین شاهبازی


بررسی ضریب ضربه پل‌های کابل‌ایستا تحت عبور بار متحرک با سرعت‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22091/cer.2023.9813.1508

حمیدرضا دهقانی؛ احسان دهقانی


ارزیابی مدل قاب جایگزین جهت تعیین مؤلفه‌های نیرویی ستون‌های قاب خمشی بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22091/cer.2023.9669.1496

ساجده عباسقلی نیا؛ حر خسروی؛ شقایق واثقی امیری