موضوعات = سیستم های هوشمند زیرساخت های عمرانی
پیش بینی رفتار سدهای بتنی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی رفتار سد دز)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 123-132

10.22091/cer.2021.6898.1242

حسین نادرپور؛ سید روح الله حسینی واعظ؛ ناصر ملکشاهی