کلیدواژه‌ها = دیوار برشی فولادی
مطالعه پارامتریک اثر گسترش ترک بر روی دیوار برشی فولادی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 13-28

10.22091/cer.2017.831

وحید بروجردیان؛ محسنعلی شایانفر؛ علی قمری