کلیدواژه‌ها = مؤلفه‌های نیرویی ستون‌ها
ارزیابی مدل قاب جایگزین جهت تعیین مؤلفه‌های نیرویی ستون‌های قاب خمشی بتنی

دوره 9، شماره 2، دی 1402، صفحه 181-201

10.22091/cer.2023.9669.1496

ساجده عباسقلی نیا؛ حر خسروی؛ شقایق واثقی امیری