نویسنده = ���������� ����������������� ��������������