بررسی اثر ستون متکی در برآورد پاسخ‌های دیوارهای پایه-گهواره‌ای مرکزگرا تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک گسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22091/cer.2022.7994.1373

چکیده

در این تحقیق به بررسی اثر ستون پی-دلتا (ستون متکی) در پاسخ قاب‌های ثقلی دارای سیستم باربر جانبی دیوار پایه-گهواره‌ای پرداخته است. سازه‌های مورد بررسی دارای تعداد طبقات 4، 8، 12، 16 و 20 طبقه هستند. رفتار دینامیکی غیرخطی تحت 22 رکورد لرزه‌ای دور و 28 رکورد لرزه‌ای نزدیک گسل که نیمی از آن‌ها دارای پالس هستند، در نرم‌افزار OpenSees انجام شده است. رکوردهای موردنظر در دو سطح DBE و MCE مقیاس شده و به سازه اعمال می‎شوند. مدل‌سازی به‌صورت دو‌بعدی انجام‌گرفته است. در این تحقیق نشان داده‌شده است که 1) اثر مودهای بالاتر با افزایش شدت زلزله افزایش می‌یابد، 2) اثرات مودهای بالاتر به صورت افزایش خمش و برش در دیوار در رکوردهای دور و نزدیک گسل بدون پالس بیشتر قابل مشاهده است، 3) جابجایی‌های پسماند در دو سطح زلزله مورد بررسی ناچیز و قابل صرف نظر است، 4) ستون پی-دلتا بیشتر در سازه‌ها تحت رکوردهای نزدیک گسل دارای پالس موثر بوده است، 5) حداکثر اثر ستون پی-دلتا در افزایش لنگر خمشی دیوار تحت زلزله نزدیک گسل دارای پالس است که مقدار آن 12 درصد است و 6) به صورت کلی اثر ستون پی دلتا در سازه‌های دیوار پایه-گهواره‌ای به صورت ویژه دیوارهای گام بردارم قابل صرف نظر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the leaning column effect on estimating of the responses of self-centering base-rocking walls under far- and near-field ground motions

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Mohammadi Dehcheshmeh
  • Vahid Broujerdian
Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, the effect of P-Delta column (leaning column) on the response of gravitational frames with lateral-load resistance system of base-rocking wall has been investigated. The studied structures have 4-, 8-, 12-, 16-, and 20-stories. Nonlinear dynamic behavior is performed under 22 far-field seismic records and 28 near-field seismic records, half of which are pulse-like, via OpenSees software. The ground motions are scaled at both DBE and MCE levels and applied to the structure. The modeling is done in two dimensions. As a results, it has been shown that 1) the higher modes effect increases with increasing earthquake intensity, 2) the higher modes effect are more visible in the records of far-field and near-field-non pulse-like, 3) residual displacements in The both earthquake levels studied are insignificant and negligible, 4) P-Delta column has been more effective in structures under near-field-pulse-like records, 5) The maximum effect of P-Delta column in increasing the moment of wall under near-field-pulse-like earthquake that the value is 12%, and 6) In general, the effect of the P-Delta column on the base-rocking wall structures in especially the stepping-wall can be ignored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-centering system
  • Rocking wall
  • Residual displacement
  • Leaning column effect
  • Higher mode effect
CAPTCHA Image