بررسی اثر ستون متکی در برآورد پاسخ‌های دیوارهای پایه-گهواره‌ای مرکزگرا تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک گسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده

در این تحقیق به بررسی اثر ستون پی-دلتا (ستون متکی) در پاسخ قاب‌های ثقلی دارای سیستم باربر جانبی دیوار پایه-گهواره‌ای پرداخته است. سازه‌های مورد بررسی دارای تعداد طبقات 4، 8، 12، 16 و 20 طبقه هستند. رفتار دینامیکی غیرخطی تحت 22 رکورد لرزه‌ای دور و 28 رکورد لرزه‌ای نزدیک گسل که نیمی از آن‌ها دارای پالس هستند، در نرم‌افزار OpenSees انجام شده است. رکوردهای موردنظر در دو سطح DBE و MCE مقیاس شده و به سازه اعمال می‎شوند. مدل‌سازی به‌صورت دو‌بعدی انجام‌گرفته است. در این تحقیق نشان داده‌شده است که 1) اثر مودهای بالاتر با افزایش شدت زلزله افزایش می‌یابد، 2) اثرات مودهای بالاتر به صورت افزایش خمش و برش در دیوار در رکوردهای دور و نزدیک گسل بدون پالس بیشتر قابل مشاهده است، 3) جابجایی‌های پسماند در دو سطح زلزله مورد بررسی ناچیز و قابل صرف نظر است، 4) ستون پی-دلتا بیشتر در سازه‌ها تحت رکوردهای نزدیک گسل دارای پالس موثر بوده است، 5) حداکثر اثر ستون پی-دلتا در افزایش لنگر خمشی دیوار تحت زلزله نزدیک گسل دارای پالس است که مقدار آن 12 درصد است و 6) به صورت کلی اثر ستون پی دلتا در سازه‌های دیوار پایه-گهواره‌ای به صورت ویژه دیوارهای گام بردارم قابل صرف نظر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Leaning Column Effect on Estimating of the Responses of Self-Centering Base-Rocking Walls under Far and Near Field Ground Motions

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Mohammadi Dehcheshmeh
  • Vahid Broujerdian
Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this research, the effect of P-Delta column (leaning column) on the response of gravitational frames with lateral-load resistance system of base-rocking wall has been investigated. The studied structures have 4-, 8-, 12-, 16-, and 20-stories. Nonlinear dynamic behavior is performed under 22 far-field seismic records and 28 near-field seismic records, half of which are pulse-like, via OpenSees software. The ground motions are scaled at both DBE and MCE levels and applied to the structure. The modeling is done in two dimensions. As a results, it has been shown that 1) the higher modes effect increases with increasing earthquake intensity, 2) the higher modes effect are more visible in the records of far-field and near-field-non pulse-like, 3) residual displacements in The both earthquake levels studied are insignificant and negligible, 4) P-Delta column has been more effective in structures under near-field-pulse-like records, 5) The maximum effect of P-Delta column in increasing the moment of wall under near-field-pulse-like earthquake that the value is 12%, and 6) In general, the effect of the P-Delta column on the base-rocking wall structures in especially the stepping-wall can be ignored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-centering system
  • Rocking wall
  • Residual displacement
  • Leaning column effect
  • Higher mode effect
[1] E. Mohammadi Dehcheshmeh and V. Broujerdian, “Seismic Design Coefficients of Self-Centering Multiple Rocking Walls Subjected to Effect of Far and Near-Field Earthquakes,” Civ. Infrastruct. Res., vol. 7, no. Issue 1 (In progress), 2021, doi: 10.22091/cer.2021.7025.1257.
[2] G. W. Housner, “The behavior of inverted pendulum structures during earthquakes,” Bull. Seismol. Soc. Am., vol. 53, no. 2, pp. 403–417, 1963.
[3] M. Aslam, W. G. Godden, and D. T. Scalise, “Earthquake rocking response of rigid bodies,” J. Struct. Div., vol. 106, no. 2, pp. 377–392, 1980.
[4] M. J. N. Priestley, “Overview of PRESSS research program,” PCI J., vol. 36, no. 4, pp. 50–57, 1991.
[5] Y. Kurama, D. Ph, S. Pessiki, and D. Ph, “Seismic Behavior and Design of Unbonded Post-Tensioned Precast Concrete Walls,” PCI J., no. May-June, p. 18, 1999.
[6] R. S. Henry, S. Aaleti, S. Sritharan, and J. M. Ingham, “Concept and Finite-Element Modeling of New Steel Shear Connectors for Self-Centering Wall Systems,” J. Eng. Mech., vol. 136, no. 2, pp. 220–229, Feb. 2010, doi: 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000071.
[7] A. Wada, Z. Qu, H. Ito, S. Motoyui, H. Sakata, and K. Kasai, “Seismic retrofit using rocking walls and steel dampers,” in Improving the seismic performance of existing buildings and other structures, 2010, pp. 1010–1021.
[8] R. S. Henry, N. J. Brooke, S. Sritharan, and J. M. Ingham, “Defining concrete compressive strain in unbonded post-tensioned walls,” ACI Struct. J., vol. 109, no. 1, pp. 101–112, 2012.
[9] T. Holden, J. Restrepo, and J. B. Mander, “Seismic Performance of Precast Reinforced and Prestressed Concrete Walls,” J. Struct. Eng., vol. 129, no. 3, pp. 286–296, 2003, doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2003)129:3(286).
[10] J. I. Restrepo, J. Mander, and T. J. Holden, “New generation of structural systems for earthquake resistance,” in NZSEE 2001 Conference, 2001.
[11] F. J. Perez, S. Pessiki, and R. Sause, “Seismic Design of Unbonded Concrete Walls with Vertical Joint Connectors,” PCI J., vol. 49, no. 1, pp. 58–79, 2004, doi: 10.15554/pcij.01012004.58.79.
[12] R. S. Henry, S. Sritharan, and J. M. Ingham, “Finite element analysis of the PreWEC self-centering concrete wall system,” Eng. Struct., vol. 115, pp. 28–41, 2016, doi: 10.1016/j.engstruct.2016.02.029.
[13] R. S. Henry, S. Sritharan, and J. M. Ingham, “Residual drift analyses of realistic self-centering concrete wall systems,” Earthq. Struct., vol. 10, no. 2, pp. 409–428, 2016, doi: 10.12989/eas.2016.10.2.409.
[14] A. Gu, Y. Zhou, Y. Xiao, Q. Li, and G. Qu, “Experimental study and parameter analysis on the seismic performance of self-centering hybrid reinforced concrete shear walls,” Soil Dyn. Earthq. Eng., vol. 116, pp. 409–420, 2019.
[15] X. Hu, Q. Lu, and Y. Yang, “Rocking Response Analysis of Self-Centering Walls under Ground Excitations,” Math. Probl. Eng., 2018.
[16] H. A. D. S. Buddika and A. C. Wijeyewickrema, “Seismic Performance Evaluation of Posttensioned Hybrid Precast Wall-Frame Buildings and Comparison with Shear Wall-Frame Buildings,” J. Struct. Eng., vol. 142, no. 6, 2016, doi: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001466.
[17] X. Lu, B. Yang, and B. Zhao, “Shake-table testing of a self-centering precast reinforced concrete frame with shear walls,” Earthq. Eng. Eng. Vib., vol. 17, no. 2, pp. 221–233, 2018, doi: 10.1007/s11803-018-0436-y.
[18] T. Sun, Y. C. Kurama, P. Zhang, and J. Ou, “Linear-elastic lateral load analysis and seismic design of pin-supported wall-frame structures with yielding dampers,” Earthq. Eng. Struct. Dyn., vol. 47, no. 4, pp. 988–1013, 2018, doi: 10.1002/eqe.3002.
[19] G. Guo, L. Qin, D. Yang, and Y. Liu, “Dimensional response analysis of rocking wall-frame building structures with control devices subjected to near-fault pulse-like ground motions,” Eng. Struct., vol. 220, p. 110842, 2020.
[20] Q. Liu, C. W. French, and S. Sritharan, “Performance of a Precast Wall with End Columns Rocking-Wall System with Precast Surrounding Structure,” Struct. J., vol. 117, no. 3, p. 103, 2020.
[21] J. J. Ajrab, G. Pekcan, and J. B. Mander, “Rocking wall–frame structures with supplemental tendon systems,” J. Struct. Eng., vol. 130, no. 6, pp. 895–903, 2004.
[22] V. Broujerdian and E. Mohammadi Dehcheshmeh, “Development of fragility curves for self-centering base-rocking walls subjected to far and near field ground motions,” Sharif J. Civ. Eng., 2021, doi: 10.24200/j30.2021.57279.2897.
[23] E. Mohammadi Dehcheshmeh and V. Broujerdian, “Probabilistic Evaluation of Self-Centering Birocking Walls Subjected to Far-Field and Near-Field Ground Motions,” J. Struct. Eng., vol. 148, no. 9, p. 4022134, 2022.
[24] V. Broujerdian and E. Mohammadi Dehcheshmeh, “Investigation of the Behavior of Self-Centering Base- and Double- Rocking Walls Subjected to Far-Field and Near-Field Earthquakes,” Ferdowsi Civ. Eng., 2021, doi: 10.22067/jfcei.2021.68094.1008.
[25] E. Mohammadi Dehcheshmeh and V. Broujerdian, “Determination of optimal behavior of self-centering multiple-rocking walls subjected to far-field and near-field ground motions,” J. Build. Eng., p. 103509, 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103509.
[26] V. Broujerdian and E. Mohammadi Dehcheshmeh, “Locating the rocking section in self-centering bi-rocking walls to achieve the best seismic performance,” Bull. Earthq. Eng., 2022, doi: 10.1007/s10518-022-01325-y.
[27] E. Mohammadi Dehcheshmeh and V. Broujerdian, “The effects of rotational components of near-fault earthquakes on self-centering base-rocking walls,” Bull. Earthq. Sci. Eng., 2021.
[28] Mazzoni S, McKenna F, Scott MH, Fenves GL, “Open System for earthquake engineering simulation (OpenSEES) user command-language manua,” Pacific Earthq. Eng. Res. Center, Berkeley, CA, USA, 2009.
[29] L. Wiebe and C. Christopoulos, “Mitigation of higher mode effects in base-rocking systems by using multiple rocking sections,” J. Earthq. Eng., vol. 13, no. 1 SUPPL. 1, pp. 83–108, 2009, doi: 10.1080/13632460902813315.
[30] M. Khanmohammadi and S. Heydari, “Seismic behavior improvement of reinforced concrete shear wall buildings using multiple rocking systems,” Eng. Struct., vol. 100, pp. 577–589, 2015, doi: 10.1016/j.engstruct.2015.06.043.
[31] T. Li, J. W. Berman, and R. Wiebe, “Parametric study of seismic performance of structures with multiple rocking joints,” Eng. Struct., vol. 146, pp. 75–92, 2017.
[32] D. Pennucci, G. M. Calvi, and T. J. Sullivan, “Displacement‐based design of precast walls with additional dampers,” J. Earthq. Eng., vol. 13, no. S1, pp. 40–65, 2009.
[33] J. I. Restrepo and A. Rahman, “Seismic Performance of Self-Centering Structural Walls Incorporating Energy Dissipators,” J. Struct. Eng., vol. 133, no. 11, pp. 1560–1570, 2007, doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2007)133:11(1560).
[34] K. Orakcal and J. W. Wallace, “Flexural modeling of reinforced concrete walls-experimental verification,” ACI Mater. J., vol. 103, no. 2, p. 196, 2006.
[35] FEMA, FEMA P695 :Quantification of building seismic performance factors. US Department of Homeland Security, FEMA, 2009.
[36] M. Archila, “Directionality effects of pulse-like near field ground motions on seismic response of tall buildings.” University of British Columbia, 2014.
[37] ASCE/SEI 7, “Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures (ASCE/SEI 7-10).,” 2010.
[38] F. C. Blebo and D. A. Roke, “Seismic-resistant self-centering rocking core system with buckling restrained columns,” Eng. Struct., vol. 173, pp. 372–382, 2018.
 
CAPTCHA Image