نویسنده = مرتضی مظفری
بررسی تزریق پذیری و تخمین خورند سیمان در ساختگاه سد خرسان II

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-12

10.22091/cer.2021.6560.1227

عبداله سهرابی بیدار؛ مرتضی مظفری؛ عباس ذوالفقاری؛ احمد رستگارنیا


بررسی عوامل مؤثر بر افت آبهای زیرزمینی در آبخوان کوهدشت، استان لرستان

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 95-105

10.22091/cer.2021.6978.1253

الهام فیجانی؛ صبا علیخانی جودکی؛ مرتضی مظفری