بررسی خرابی پیش‌رونده در سازه‌های بتن مسلح با اختلاف تراز طبقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.

2 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

وجود پدیده ستون کوتاه یکی از عوامل مؤثر خرابی ساختمان‌های دوبلکسی در زلزله‌های گذشته بوده که در این سازه‌ها کف‌های طبقات با اختلاف ترازی نسبت به هم در دو یا چند تراز ارتفاعی مختلف ایجاد می‌شوند. در سازه‌های دوبلکسی عمده مشکلات ناشی از عدم پیوستگی دیافراگم کف می‌باشد که باعث تغییرات چشم‌گیری در دوره تناوب، سختی و پخش نیروی زلزله می‌گردد. در این مقاله با بررسی شاخص حساسیت، تغییر مکان، الگوی مفاصل پلاستیک در تیرها و ستون‌ها و طیف ظرفیت و... به بررسی رفتار خطی و غیرخطی تخریب پیش‌رونده که در آن با گسیختگی یک عضو سازه‌ای شکست در اعضای مجاور و فروریزش های متوالی رخ می‌دهد، در دو سازه دوبلکسی 4 و 8 طبقه پرداخته‌شده است. نتایج نشان می‌دهد سازه‌های دوبلکسی کوتاه سختی و ظرفیت باربری بیشتری داشته و هر چه اختلاف ارتفاع کمتر باشد، شاخص حساسیت بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of RC Structures with Different Floor in Progressive Collapse

نویسنده [English]

  • Mohammad Haji 3
3 MSc Student, Faculty of Civil Engineering, Semnan University
چکیده [English]

Short column phenomenon was one of effective cause in the structures with different floor at past earthquakes that floors of stories in this structures created in two or several heights. In the structures with difference in story level, major problems is due to discontinuity of floor diaphragm that causes significant changes in period, stiffness and distribution of earthquake force. In this paper whit Sensitivity Index (SI), displacement, plastic hinge pattern in columns and beams and capacity spectrum and… studied linear and nonlinear behavior of Progressive collapse whit rupture of one member happens rupture of next member and frequently collapse in 4 and 8 story structures with story level difference. The result show that the short structures with story level difference have more stiffness and load capacity and if the height difference was less,the sensitivity index is more.
Keywords: Progressive collapse, Frame with different floor, Reinforced concrete, Plastic hinge pattern, Sensitivity Index(SI).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Progressive collapse
  • Frame with different floor
  • Reinforced Concrete
  • Plastic hinge pattern
  • Sensitivity Index(SI)
[1] خیرالدین، ع.، انواری، ع. م. (1392). "بارگذاری سازه‌ها"، ویرایش و چاپ سوم، انتشارات دانشگاه سمنان.
[2] Iribarren B.S. (2011). “Progressive collapse simulation of reinforced concrete structures: Influence of design and material parameters and investigation of the strain rate effects”, Universite Libre de Bruxelles.
[3] خیرالدین، ع.، کارگران، ع. (1398). "عملکرد لرزه‌ای غیرخطی ستون کوتاه در سازه‌های بتن‌آرمه با اختلاف تراز طبقه «یادداشت پژوهشی»"، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی عمران فردوسی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال 22، شماره 1.
[4] خیرالدین، ع.، میر نظامی، ع. ر. (1381). " بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های فلزی با اختلاف تراز"، سومین همایش ملی نقد و بررسی آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، تهران.
[5] خیرالدین، ع.، میر نظامی، ع. ر. (1383). "بررسی رفتار غیرخطی اتصالات قاب با اختلاف تراز طبقه در ساختمان‌های دوبلکسی"، اولین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف.
[6] قدرتی امیری، غ. ر.، خیرالدین، ع.، کارگران، ع. (1390). "بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ای سازه‌های دوبلکسی بتن‌آرمه در برابر زلزله"، نشریه علمی پژوهشی مهندسی عمران و نقشه‌برداری، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دوره 45، شماره 4.
[7] Sucuo g ˇ lu, H., Çitipitio g ˇ lu, E., & Altin, S. (1994). “Resistance mechanisms in RC building frames subjected to column failure”, Journal of structural engineering120(3), 765-782.
[8] Tsai, M. H., & Lin, B. H. (2008). “Investigation of progressive collapse resistance and inelastic response for an earthquake-resistant RC building subjected to column failure”, Engineering structures30(12), 3619-3628.
[9] Mohamed, O. A. (2009). “Assessment of progressive collapse potential in corner floor panels of reinforced concrete buildings”, Engineering Structures31(3), 749-757.
[10] Kheyroddin, A., Mehrabi, F., & Gerami, M. (2012), “Assessment of dynamic effect of steel frame due to sudden middle column loss”, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 1002 -1049.
[11] Kheyroddin, A., & Mehrabi, F. (2012). “Assessment of progressive collapse potential of steel frame due to sudden corner column loss”, Wulfenia, 191 -206.
[12] Mashhadiali, N., Kheyroddin, A., & Zahiri-Hashemi, R. (2016). “Dynamic Increase Factor for Investigation of Progressive Collapse Potential in Tall Tube-Type Buildings”, Journal of Performance of Constructed Facilities30(6), 0887-3828.
[13] Mashhadiali, N., & Kheyroddin, A. (2014). “Progressive collapse assessment of new hexagrid structural system for tall buildings”, The Structural Design of Tall and Special Buildings23(12), 947-961.
[14] Choi, J.-h., Ito, T., & Ohi, K. (2012). “Sensitivity index on load carrying capacity of framed structures to member disappearance”, 2075-2080.
[15] Starossek, U. (2007). “Typology of progressive collapse”, Engineering Structures29(9), 2302-2307.
[16] مقررات ملی ساختمان، (1388). "پیش‌نویس مبحث 21(پدافند غیرعامل)"، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
[17] Whittaker, A., & Hamburger, R. (2003). “Design of steel structures for blast-related and progressive collapse resistance”, AISC-SINY symposium on resisting blast and progressive collapse, American institute of steel construction, New York.
[18] Guo, G., Gilsanz, A., (2003). “Simple nonlinear static analysis procedure for progressive collapse”, AISC-SINY symposium on resisting blast and progressive collapse, American institute of steel construction, New York.
[19] Powell, G. (2005). “Progressive collapse: Case studies using nonlinear analysis”, In Structures Congress 2005: Metropolis and Beyond, 1-14.
[20] Bangash, M.Y.H., & Bangash, T. (2006). “Analysis explosion-resistant buildings . design,analysis,and case studies”, springer-verlag Berlin Heidelberg, New York.
[21] Starossek, U., (2009). “progressive collapse of structures”, Thomas Telford limited, London.
[22] Krauthammer, T. (2003). “AISC research on structural steel to resist blast and progressive collapse”, AISC-SINY symposium on resisting blast and progressive collaps, American institute of steel construction, New York.
[23] FEMA 427, (2003). “primer for design of commercial building to mitigate terrorist attacks”, federal emergency management agency.
[24] آئین‌نامه طرح ساختمان‌ها در برابر زلزله، (1384). استاندارد 2800 ایران، ویرایش سوم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
[25] مقررات ملی ساختمان، (1385). مبحث ششم، بارهای وارد بر ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان.
[26] تقی نژاد، ر. (1389). "طراحی و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها براساس سطح عملکرد با استفاده از تحلیل پوش‌آور SAP2000-ETABS"، چاپ دوم، انتشارات کتاب دانشگاهی.
[27] Kim, T., Kim, J., & Park, J. (2009). “Investigation of progressive collapse-resisting capability of steel moment frames using push-down analysis”, Journal of Performance of Constructed Facilities23(5), 327-335.
[28] Marjanishvili, S., & Agnew, E. (2006). “Comparison of various progressive collapse analysis”, Journal of Performance of Constructed Facilities, 20, 365-374.
[29] GSA. (2003). “Progressive collapse analysis and design guidelines for new federal office buildings and major modernization projects”, General Services Administration.
[30] Marjanishvili, S., & Agnew, E. (2009). “Unified facilities criteria, design of building to resist progressive collapse”, Department of Defense(DoD).
CAPTCHA Image