طرح مخلوط‌های آسفالتی حاوی تراشه به روش طرح اختلاط متعادل شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین عواملی که بر عملکرد یک مخلوط آسفالتی تأثیرگذار است طرح اختلاط می‌باشد. اهمیت ارزیابی عملکرد مخلوط‌های آسفالتی در کنار پارامترهای حجمی باعث شکل‌گیری روش جدیدی به نام طرح اختلاط متعادل شده (BMD) گردیده است. در این روش پارامترهای حجمی به عنوان معیار اولیه مد نظر قرار می‌گیرد. معیار نهایی به‌منظور تعیین یک بازه مناسب برای درصد قیر بهینه، عملکرد مناسب مخلوط آسفالتی در برابر شیار‌شدگی و ترک‌خوردگی می‌باشد.  در این تحقیق با به‌کارگیری دو درصد 25 و 50 درصد تراشه و روغن گیاهی به عنوان جوانساز، طرح اختلاط پنج مخلوط آسفالتی مختلف، ابتدا به روش سوپرپیو انجام شده است. در ادامه با در نظر گرفته سه درصد قیر مختلف برای هر مخلوط، طرح اختلاط مخلوط‌ها با روش BMD انجام شده است. آزمایش شیارشدگی هامبورگ و آزمایش I-FIT به ترتیب به‌منظور ارزیابی مقاومت در برابر شیارشدگی و ترک‌خوردگی در طرح مخلوط‌ها به روش BMD مورد استفاده گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که درصد قیر بهینه بدست آمده از روش BMD متفاوت از درصد قیر بهینه حاصله از روش سوپرپیو می‌باشد. بیشترین مقادیر تغییر درصد قیر بهینه مربوط به نمونه حاوی 25 و 50 درصد تراشه بدون جوانساز می‌باشد. درصد قیر حاصله از روش BMD نسبت به روش سوپرپیو برای مخلوط حاوی 25 و 50 درصد تراشه بدون جوانساز، به ترتیب 9.56 و 22.18 درصد افزایش یافته است. از نظر عملکردی مقدار درصد قیر بهینه حاصل از روش سوپرپیو برای مخلوط‌های حاوی تراشه و جوانساز مناسب نیست. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design of Asphalt Mixtures Containing RAP by Balanced Mix Design (BMD) Method

نویسندگان [English]

  • Hassan ziari 1
  • Mojtaba Hajiloo 2
1 Professor ,Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 PhD student, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The mix design of asphalt mixtures is one of the most important factors that affect their performance. Given the importance of the performance assessment of asphalt mixtures and volumetric parameters, a new method called balanced mix design (BMD) had been created. This method considers volumetric parameters as the initial criterion. The ultimate criterion to determine an appropriate range for the optimum bitumen percentage is the proper rutting and cracking performance of the asphalt mixture. In this study, five different asphalt mixture designs were first investigated using the Superpave method, using low (25%) and high (50%) percentages of RAPs and vegetable oil as a recycling agent. Then the mixtures were designed using the BMD method considering three different bitumen contents for each mixture. The Hamburg Wheel Tracking and I-FIT tests were performed to assess the rutting and cracking resistance, respectively. The results of this study show that the optimum binder content (OBC) obtained by BMD method is different from the Superpave method. The highest discrepancies are observed when 25% and 50% of the RAP materials are used without rejuvenator. In these mixtures, the results show that the OBC obtained by the BMD method compared to the Superpave method for mixtures containing 25 and 50% RAP without rejuvenator increased by 9.56 and 22.18%, respectively. In terms of performance, the percentage of OBC by the Superpave method is not suitable for mixtures containing RAP and rejuvenator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced mix design (BMD)
  • Reclaimed asphalt pavements (RAPs)
  • Rejuvenator
[1] Haghshenas, H., et al., Research on high-rap asphalt mixtures with rejuvenators and WMA additives. 2016, Nebraska Department of Transportation Research Reports. 146: Nebraska - Lincoln.
[2] Haghshenas, H., et al., Research on High-RAP Asphalt Mixtures with Rejuvenators-Phase II. 2019, Nebraska Department of Transportation Research Reports. 217: Nebraska - Lincoln.
[3] Haghshenas, H.F., et al., Chemical Characterization of Recycling Agents. Journal of Materials in Civil Engineering, 2020. 32(5): p. 06020005.
[4] Behnood, A., Application of rejuvenators to improve the rheological and mechanical properties of asphalt binders and mixtures: A review. Journal of Cleaner Production, 2019. 231(Sep): p. 171-182.
[5] Haghshenas, H.F., et al., Effect of softening additives on the moisture susceptibility of recycled bituminous materials using chemical-mechanical-imaging methods. Journal of Materials in Civil Engineering, 2018. 30(9): p. 04018207.
[6] Zhou, F., et al., High RAP mixes design methodology with balanced performance. FHWA/TX-11/0-6092-2 2011, United States. Federal Highway Administration: Texas Transportation Institute, College Station, Texas. .
[7] Parnell, N.D., The Development of Initial Asphalt Mixture Acceptance Criteria Using the SCB test and the I-FIT Test. 2019: University of Arkansas.
[8] Zaumanis, M., L. Poulikakos, and M. Partl, Performance-based design of asphalt mixtures and review of key parameters. Materials & Design, 2018. 141: p. 185-201.
[9] Yin, F., et al., Performance Testing for Quality Control and Acceptance of Balanced Mix Design, NCAT Report 20-02. 2020, National Center for Asphalt Technology (NCAT): Auburn University, Auburn, Alabama.
[10] Newcomb, D. and F. Zhou, Balanced Design of Asphalt Mixtures, MN/RC 2018-22. 2018, Minnesota Department of Transportation Research Services & Library: Minnesota.
[11] Monismith, C., J. Epps, and F. Finn, Improved asphalt mix design (with discussion), in Association of Asphalt Paving Technologists Proc. 1985, Association of Asphalt Paving Technologists (AAPT), Vol. 54. p. 340-406.
[12] Zhou, F., S. Hu, and T. Scullion, Integrated asphalt (overlay) mixture design, balancing rutting and cracking requirements, FHWA/TX-06/0-5123-1. 2006, Texas Transportation Institute, Texas A & M University System: College Station, Texas 
[13] Dong, W. and S. Charmot, Proposed tests for cold recycling balanced mixture design with measured impact of varying emulsion and cement contents. Journal of Materials in Civil Engineering, 2018. 31(2): p. 04018387.
[14] Zhou, Z., et al., Rutting and fatigue cracking performance of SBS-RAP blended binders with a rejuvenator. Construction and Building Materials, 2019. 203(Apr): p. 294-303.
[15] Ali, U.M., et al. Three-dimensional balanced mix design for asphalt concrete. in International Airfield and Highway Pavements Conference 2019: Design, Construction, Condition Evaluation, and Management of Pavements. 2019. American Society of Civil Engineers (ASCE).
[16] Im, S., P. Karki, and F. Zhou, Development of new mix design method for asphalt mixtures containing RAP and rejuvenators. Construction and Building Materials, 2016. 115(Jul): p. 727-734.
[17] Barros, L., et al., Implications of Including Reclaimed Asphalt Pavement Materials to Performance of Balanced Asphalt Concrete Mixes. Transportation Research Record, 2019: p. 0361198119875666.
[18] Sabouri, M., Evaluation of performance-based mix design for asphalt mixtures containing Reclaimed Asphalt Pavement (RAP). Construction and Building Materials, 2020. 235(Feb): p. 117545.
[19] Espinoza-Luque, A.F., I.L. Al-Qadi, and H. Ozer, Optimizing rejuvenator content in asphalt concrete to enhance its durability. Construction and Building Materials, 2018. 179(Aug): p. 642-648.
[20] Zaumanis, M., et al., Performance-based design of 100% recycled hot-mix asphalt and validation using traffic load simulator. Journal of Cleaner Production, 2019. 237(Nov): p. 117679.
[21] Meroni, F., et al., Application of balanced mix design methodology to optimize surface mixes with high-RAP content. Materials, 2020. 13(24): p. 5638.
[22] Al-Khayat, H., et al., Evaluation of the Minnesota Asphalt Mixtures Based on Balanced Mix-Design Approach. Journal of Transportation Engineering, Part B: Pavements, 2021. 147(3): p. 04021045.
[23] Izaks, R., et al., Hot mix asphalt with high RAP content. Procedia Engineering, 2015. 114(2015): p. 676-684.
[24] Zaumanis, M. and R.B. Mallick, Review of very high-content reclaimed asphalt use in plant-produced pavements: state of the art. International Journal of Pavement Engineering, 2015. 16(1): p. 39-55.
[25] Saride, S., D. Avirneni, and S.C.P. Javvadi, Utilization of reclaimed asphalt pavements in Indian low-volume roads. Journal of Materials in Civil Engineering, 2016. 28(2): p. 04015107.
[26] Al-Qadi, I.L., et al., Impact of high RAP contents on structural and performance properties of asphalt mixtures, Report No: FHWA-ICT-12-002 2012, Illinois Center for Transportation, Rantoul, IL.
[27] AASHTO, Standard Specification for Superpave Volumetric Mix Design. AASHTO M 323. 2017, AASHTO: Washington, D.C.
[28] AASHTO, Standard Practice for Superpave Volumetric Design for Asphalt Mixtures. AASHTO R 35. 2015, AASHTO: Washington, DC.
[29] AASHTO-PP105, Standard Practice for Balanced Design of Asphalt Mixtures 2020, American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC:AASHTO.
[30] AASHTO, Standard Specification for Balanced Mix Design. AASHTO MP 46. 2020, AASHTO: Washington, DC.
[31] Chen, A., et al., Research on the aging and rejuvenation mechanisms of asphalt using atomic force microscopy. Construction and Building Materials, 2018. 167: p. 177-184.
[32] AASHTO-T324, Standard Method of Test for Hamburg Wheel-Track Testing of Compacted Asphalt Mixtures 2017, American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC:AASHTO.
[33] AASHTO-R30, Standard Practice for Mixture Conditioning of Hot Mix Asphalt (HMA) 2015, American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC:AASHTO.
[34] AASHTO-TP124, Standard Method of Test for Determining the Fracture Potential of Asphalt Mixtures Using Semicircular Bend Geometry (SCB) at Intermediate Temperature 2016, American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC:AASHTO.
[35] Al-Qadi, I.L., et al., Development of long-term aging protocol for implementation of the Illinois flexibility index test (I-FIT).FHWA-ICT-19-009. 2019, Illinois Center for Transportation/Illinois Department of Transportation, Urbana.
[36] Yousefi, A., et al., Performance evaluation of asphalt mixtures containing warm mix asphalt (WMA) additives and reclaimed asphalt pavement (RAP). Construction and Building Materials, 2021. 268: p. 121200.
[37] Ozer, H., et al., Evaluation of I-FIT results and machine variability using MnRoad test track mixtures. 2017, Illinois Center for Transportation.
[38] Chen, C., Validation of Laboratory Cracking Tests for Field Top-down Cracking Performance. 2020, Auburn University.
[39] Zhou, Z., et al., Investigation of the oxidation ageing of RAP asphalt blend binders and mixtures. International Journal of Pavement Engineering, 2022. 23(3): p. 571-587.
[40] Bajaj, A., et al., Evaluation and classification of recycling agents for asphalt binders. Construction and Building Materials, 2020. 260: p. 119864.
[41] Xie, Z., et al., Laboratory evaluation of effect of addition methods of rejuvenators on properties of recycled asphalt mixtures. Journal of Materials in Civil Engineering, 2020. 32(5): p. 04020101.
[42] Yin, F., et al., Characterising the long-term rejuvenating effectiveness of recycling agents on asphalt blends and mixtures with high RAP and RAS contents. Road Materials and Pavement Design, 2017. 18(sup4): p. 273-292.
 
CAPTCHA Image