شبیه‌سازی المان محدود مشخصات ناپیوستگی سطحی در عملکرد روسازی انعطاف‌پذیر ترک‌خورده در اثر بارگذاری دینامیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه یزد

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

وجود ترک روی آسفالت یکی از متداول‌ترین عوامل خرابی در روسازی‌های آسفالتی است. ازاین‌رو مدل‌سازی عوامل مؤثر بر آن و همچنین بررسی تأثیر درزگیری بر بهبود عملکرد آسفالت می‌تواند در مدیریت منابع مالی و بهره‌وری هرچه بیشتر مؤثر باشد. این پژوهش با هدف بررسی عددی مشخصات ناپیوستگی سطحی در عملکرد روسازی آسفالتی ترک‌خورده در اثر بارگذاری دینامیکی انجام شد. در این تحقیق ابتداء نمونه‌های آسفالتی با ناپیوستگی تعمیرشده و تعمیرنشده در نرم‌افزار آباکوس مدل‌سازی شد و سپس آزمایش‌ خزش دینامیکی و آزمایش‌ خستگی در این نـرم‌افزار شبیه‌سازی شدند. برای اعتبار سنجی شبیه‌سازی انجام‌شده، آزمایش خزش دینامیکی و خستگی بر روی نمونه‌های آسفالتی ساخته‌شده، انجام گرفت. سپس نتایج آزمایش‌ها با نتایج شبیه‌سازی نرم‌افزار مقایسه گردید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شبیه‌سازی آزمایش خزش دینامیکی نتایج بزرگ‌تری را به نسبت آزمایش در واقعیت به دست داده است. از طرفی، نتایج شبیه‌سازی نمونه‌های تعمیر نشده تفاوت بیشتری با نتایج آزمایش، نسبت به نمونه‌های تعمیر شده، داشته است. علاوه -براین در نتایج شبیه‌سازی آزمایش خستگی مشاهده می‌شود که جواب‌های به‌دست‌آمده از بارگذاری مستطیلی به ‌اندازه %۳۵ بیشتر از شبیه‌سازی با بارگذاری نیمهسینوسی است. همچنین نتایج بیانگر این است که اثر درزگیری بر رفتار شیارشدگی و خستگی بتن آسفالتی، با توجه به ابعاد ترک و ترکیب دانه‌بندی می‌تواند مطلوب یا غیرمطلوب باشد. حسن مدل‌سازی، امکان‌پذیر شدن بررسی حالات و اثر عوامل مختلف بر عملکرد روسازی، بدون نیاز به ساخت نمونه و آزمایش در شرایط آزمایشگاهی است، زیرا به کمک آن می‌توان به نتایج تقریبی دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Finite element simulation of surface discontinuity characteristics in cracked flexible pavement performance due to dynamic loading

نویسندگان [English]

  • MiladHosien Ataee 1
  • Mohammad Mehdi Khabiri 2
  • Zohrah GhafoiFard 1
1 Civil Engineering Department,,Yazd University
2 Faculty of Civil Engineering ,Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The presence of cracks on asphalt is one of the most significant and common causes of failure in asphalt pavements; The purpose of this study was to numerically investigate the characteristics of surface discontinuity in the performance of cracked asphalt pavement due to dynamic load. In this research, first asphalt samples with repaired discontinuity and samples with unrepaired discontinuity were modeled in Abaqus software and then dynamic creep and fatigue tests were simulated in this software. Then, to validate the simulation, laboratory asphalt samples were made and tested for dynamic creep and fatigue, and the results were compared with the software simulation results. The results of this study show that the simulation of dynamic creep tests has given greater results than the experiments in reality, and the simulation results of simulated unrepaired samples are more different from the test results than the repaired samples, due to the complexity of the geometry. Examples. Also, in the simulation results of the fatigue test, it is observed that the results obtained from the rectangular load are 35% higher than the semi-sine load. The advantage of modeling is that it is possible to study the number of different scenarios of factors affecting the pavement performance without making laboratory samples and conducting experiments; Because, with the help of fashion, approximate results can be achieved. In addition, the results show that crack sealing reduces the resistance of asphalt concrete to grooving and reduces fatigue performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic loading
  • Flexible pavement
  • Cracked pavement
  • Numerical Modeling
  • Surface discontinuity
CAPTCHA Image