ارزیابی تاثیر پیر‌شدگی بر عملکرد بلند‌مدت مخلوط‌های آسفالت-گرم حاوی مقادیر زیاد تراشه‌آسفالت بر پایه نتایج آزمایش خمش نیم‌دایره‌ای (SCB) در دمای میانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه عمران و رئیس دانشگاه پیام نور تهران-شمال.

2 استاد یار- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس.

3 گروه عمران-راه و ترابری -دانشکده فنی و مهندسی -پیام نور -واحد تهران شمال -تهران - ایران

چکیده

با توجه به افزایش سختی آسفالت برای مخلوط حاوی تراشه‌آسفالت (RAP)، بهبود خرابی شیارشدگی، قابل پیش بینی است، اما با افزایش سطح پیرشدگی و افزایش سختی در مخلوط-های حاوی درصدهای بالای تراشه‌آسفالت، مشکلاتی نظیر ترک خوردگی در دمای پایین و دمای میانی (کاهش مقاومت در برابر ترک خوردگی) در بلند مدت شکل می‌گیرد. در این پژوهش، تاثیر پیر‌شدگی بر عملکرد شکست مخلوط‌های آسفالتی‌گرم (WMA) حاوی درصد بالای تراشه‌آسفالت در بلند مدت در دمای میانی (℃25)، با استفاده از آزمایش خمش نیم دایره‌ای، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای انجام تحقیق از مقادیر مختلفی از تراشه‌‌آسفالت (0، 50، 75 و 100 درصد)، روغن گیاهی به عنوان عامل جوانساز ، زایکوترم به عنوان افزودنی مخلوط آسفالتی‌گرم و قیر 100/85 به عنوان قیر جدید استفاده شد. برای اعمال سطوح مختلف پیرشدگی، نمونه‌ها به مدت3، 5، 7و 9 روز و در دمای ℃85 ، درگرمخانه نگهداری شدند. نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش مقدار تراشه‌آسفالتی و افزایش سطح پیرشدگی نمونه‌‌ها، حداکثر نیروی لازم برای شکست و ضریب بحرانی شدت تنش KIC، افزایش ولی انرژی کرنشی U کاهش یافت. همچنین، به منظور مقایسه عملکرد بلند مدت مخلوط‌های آسفالتی حاوی درصدهای مختلف تراشه آسفالت، سطح زیر منحنی انرژی کرنشی رها سازی شده (Jc) – پیرشدگی، تعیین و نتیجه گرفته شد در بلند مدت، نمونه‌های بدون تراشه آسفالت 8، 34 و 52 درصد مقاومت بیشتری در برابر ترک‌ خوردگی نسبت به نمونه‌های حاوی 50، 75 و 100 درصد تراشه آسفالت از خود نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of aging on the long-term performance of warm mix asphalt (WMA) containing high percentage of reclaimed asphalt pavement (RAP) based on the results of semicircular bending (SCB) test at intermediate temperature

نویسندگان [English]

  • Mahmoud‌ Reza Keymanesh 1
  • Mohammad M. Karimi. 2
  • Ali Taghinezhad omran 3
1 Associate Professor, Faculty of Engineering, Payame Noor University, North Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Civil Engineering-Transportation- PNU (north of Tehran)
چکیده [English]

With regards to the increase in stiffness for the asphalt mixture containing RAP, the improvement of rutting is predictable, but with increasing aging level and increasing stiffness in mixtures containing high percentages of RAP, problems such as cracking at low and intermediate temperatures is formed in the long-term. In this study, the long-term fracture performance of WMA mixtures containing high percentage of RAP at 250c was evaluated using a SCB test. To conduct the research, different amounts of RAP (0, 50, 75, and 100%), a rejuvenator, Zycotherm as WMA additive and 85/100 asphalt binder were used. To apply different levels of aging, the samples were kept in the oven for 3, 5, 7 and 9 days at 850 C. The results showed that with increasing the amount of RAP and the aging level of the samples, the Pcr and the KIC increased, but the U decreased. Also, in order to compare the long-term performance of asphalt mixtures containing different percentages of RAP, the area under the Jc - aging is determined and it was concluded that in the long-term, samples without RAP show 8, 34, and 52% more resistance to cracks than samples containing 50, 75, and 100% RAP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • WMA.RAP
  • Failure
  • Aging
  • SCB test
CAPTCHA Image