بررسی اثرات سازه زیر زمینی بر جابجایی های سطح زمین تحت بارگذاری یکنواخت و غیر یکنواخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، ایران.

3 دانشجوی دکتری عمران، دانشگاه تبریز، ایران.

چکیده

مطالعات محققین اثبات می‌کند که رکوردهای مربوط به یک زلزله که در نقاط مختلف زمین ثبت می‌شوند، به‌دلیل عواملی چون محدود بودن سرعت انتشار امواج زلزله، تفرق امواج از نظر دامنه و فاز، تفاوت‌هایی دارند. این امر، لزوم کاربرد مفهوم تغییرات مکانی حرکت زمین در زمان زلزله را برای به‌کارگیری در آنالیزهای دینامیکی سازه‌ها نشان می‌دهد. در پژوهش حاضر، با استفاده از نرم‌افزار تفاضل محدود FLAC مدل ایستگاه مترو دایکای تهیه و در دو وضعیت بارگذاری لرزه‌ای یکنواخت و غیریکنواخت مورد بررسی قرار گرفت. پدیده بزرگنمایی ناشی از تفرق امواج لرزه‌ای با حضور سازه مترو و بدون آن، شتاب‌های حداکثر روی سطح زمین و بین لایه‌های تشکیل دهنده اطراف ایستگاه، تغییرمکان نسبی سازه و همچنین طیف ارتباط بین زوج نقاط در دو وضعیت بارگذاری ارزیابی شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بیشترین مقدار بزرگنمایی به مقدار 75/1 در نقطه نزدیک سازه و در وضعیت بارگذاری غیریکنواخت اتفاق افتاده است. همچنین برای افزایش دقت در تخمین شتاب‌های سطح زمین، علاوه‌بر وجود سازه، وضعیت بارگذاری غیریکنواخت نیز باید در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Underground Structure on the Free Field Displacement Under Uniform and Non-Uniform Excitation

نویسندگان [English]

  • Mohsen Isari 1
  • Reza Tarinejad 2
  • Seyed Kazem Razavi 3
1 PhD, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, 29 Bahman Blvd. 5166616471, Tabriz, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, 29 Bahman Blvd. 5166616471, Tabriz, Iran.
3 PhD Candidate, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, 29 Bahman Blvd. 5166616471, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

In this study, the effects of a subway station on the surface ground motion subjected to uniform and the non-uniform propagating seismic wave is investigated. Numerical analysis is carried out by finite difference method using FLAC soft-ware. Seismic wave scattering considering and ignoring the effects of the underground station in the case of uniform and non-uniform excitation is performed, and corresponding am-plification factors on the fee field displacement are discussed. The major results of this study indicated that the possible large amplification factor on seismic waves considering the underground station is obtained. Therefore, it should be paid more attention to seismic design for surface structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uniform Excitation
  • Amplification
  • Underground Structure
  • Finite difference
  • Non-Uniform Excitation
[1] TaghaviGhalesari, A., Isari, M., Tarinejad, R., & Sohrabi-Bidar, A. (2019). “A procedure to predict the precise seismic response of arch dams in time domain using boundary element formulation”, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 11(4), 790-803.
[2] Tarinejad, R., Isari, M., & Ghalesari, A. T. (2019). “A new boundary element solution to evaluate the geometric effects of the canyon site on the displacement response spectrum”, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 18(2), 267-284.
[3] Tarinejad, R., Isari, M., & Sohrabi-Bidar, A. (2019). “A New Solution to Estimate the Time Delay on the Topographic Site Using Time Domain 3D Boundary Element Method”, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, in Press.
[4] Sohrabi-Bidar, A. (2008). Seismic behavior assessment of surface topographies using time-domain 3D boundary elements method (Doctoral dissertation, Ph. D. Thesis, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran).
[5] Sohrabi-Bidar, A., Isari, M., & Tarinejad, R. (In press-2017). “Evaluation Topography Effect on the Pacoima Dam Site Using Boundary Element Method”, Bulletin of Earthquake Science and Engineering.
[6] Dowding, C. H., & Rozan, A. (1978). “Damage to rock tunnels from earthquake shaking”, ASCE J Geotech Eng Div, 104(2), 175-191.
[7] Jing-Ming, W., & Litehiser, J. J. (1985). “The distribution of earthquake damage to underground facilities during the 1976 Tang-Shan earthquake”, Earthquake Spectra, 1(4), 741-757.
[8] Sharma, S., & Judd, W. R. (1991). “Underground opening damage from earthquakes”, Engineering geology, 30(3-4), 263-276.
[9] Baziar, M. H., Moghadam, M. R., Kim, D. S., & Choo, Y. W. (2014). “Effect of underground tunnel on the ground surface acceleration”, Tunnelling and Underground Space Technology, 44, 10-22.
[10] Baziar, M.H., Ghalandarzadeh, A., & Moghadam, M.R. (2015). “Tehran subway tunnel effect on the seismic response of the ground surface with linear soil behavior: an experimental and numerical study”, Bulletin of Earthquake Science and Engineering, 3, 15-36.
[11] Alielahi, H., Kamalian, M., Asgari Marnani, J., Jafari, M. K., & Panji, M. (2013). “Applying a time-domain boundary element method for study of seismic ground response in the vicinity of embedded cylindrical cavity”, International Journal of Civil Engineering, 11(1), 45-54.
[12] Alielahi, H., Kamalian, M., & Adampira, M. (2015). “Seismic ground amplification by unlined tunnels subjected to vertically propagating SV and P waves using BEM”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 71, 63-79.
[13] Alielahi, H., & Ramezani, M.S. (2016). “Seismic Site amplification pattern caused by underground box-shaped structures”, Bulletin of Earthquake Science and Engineering, 3, 55-71 (in persian).
[14] Alielahi, H., & Adampira, M. (2016). “Seismic effects of two-dimensional subsurface cavity on the ground motion by BEM: amplification patterns and engineering applications”, International Journal of Civil Engineering, 14, 233-251.
[15] Panji, M., Kamalian, M., Marnani, J.A., & Jafari, M.K. (2013). “Transient analysis of wave propagation problems by half-plane BEM”, Geophysical Journal International, 194, 1849-1865.
[16] Panji, M., Kamalian, M., Asgari Marnani, J., & Jafari, M.K. (2014). “Antiplane seismic response from semi-sine shaped valley above embedded truncated circular cavity: a time-domain half-plane BEM”, International Journal of Civil Engineering, Transaction B: Geotechnical Engineering, 12, 193-206.
[17] Jiang, L., Chen, J., & Li, J. (2010). “Seismic response of underground utility tunnels: shaking table testing and FEM analysis”, Earthquake engineering and engineering vibration, 9(4), 555-567.
[18] Xu, Z., Du, X., Xu, C., Hao, H., & Bi, K. (2019). “Numerical research on seismic response characteristics of shallow buried rectangular underground structure”, Soil Dyn Earthq Eng, 116, 242–252.
[19] Xu, Z., Du, X., Xu, C., Jiang, J., & Han, R. (2019). “Simplified equivalent static methods for seismic analysis of shallow buried rectangular underground structures”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 121, 1-11.
[20] Bi, K., & Hao, H. (2012). “Modelling and simulation of spatially varying earthquake ground motions at sites with varying conditions”, Probabilistic engineering mechanics, 29, 92-104.
[21] Tarinejad, R., & Damadipour, M. (2014). “Modal identification of structures by a novel approach based on FDD-wavelet method”, Journal of Sound and Vibration, 333(3), 1024-1045.
[22] Sun, Q., Dias, D., Guo, X., & Li, P. (2019). “Numerical study on the effect of a subway station on the surface ground motion”, Computers and Geotechnics, 111, 243-254.
CAPTCHA Image