تحلیل و بررسی پتانسیل زمین لغزش به کمک مدل‌سازی عددی (مطالعه موردی: محور قائن - افین در استان خراسان جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

2 گروه مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند

چکیده

زمین‌لغزش یکی از مخرب‌ترین حوادث طبیعی در زمین‌های شیب‌دار بوده که هرساله منجر به خسارت‌های جانی و مالی فراوانی می‌شود. دامنه‌های شیب‌دار که در زمین‌های سست چه به‌صورت طبیعی یا مصنوعی ایجاد شده‌اند، مستعد پدیده زمین‌لغزش هستند. در زمستان 1390 در حین فعالیت‌های راهسازی برای توسعه و احداث جاده جدید قائن- افین در استان خراسان جنوبی و در مجاورت روستای روشک، رانش ناگهانی زمین منجر به تخریب پل سنگی جدیدالاحداثی در مسیر جاده گردید. در این مقاله، به بررسی این زمین‌لغزش و علت وقوع آن پرداخته شده است. برای این منظور، از تصاویر ماهواره‌ای، و تجربیات به‌دست آمده در بازدیدهای محلی استفاده شد و تحلیل پایداری دامنه و بررسی نوع زمین‌لغزش با بهره‌گیری از روش‌های تعادل حدی ساده شده بیشاپ و روش عددی المان‌محدود انجام گردید. با توجه به نتایج، عدم توجه به حرکات اولیه دامنه و ادامه کارهای ساختمانی در محدوده توده لغزشی از عوامل اصلی وقوع این زمین‌لغزش بوده و بارندگی‌ نقش چندانی در بروز این پدیده نداشته است. ضریب ایمنی دامنه قبل از انجام خاکریزی جدید حدود 7/1 به‌دست آمد که پس از خاکریزی به ضخامت 4 متر به 90/0 کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study and Analysis of Landslide Potential Us-ing Numerical Modeling (A Case Study: Ghaen-Afin Roadway in Southern Khorasan)

نویسندگان [English]

  • Hossain Noferesti 1
  • Ali Veiskarami 2
  • Mohammad Javad Rahimdel 1
1 Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Steep slopes developed on the loose ground, either natural or artificial, are prone to landslide phenomena. During con-struction activities for the development of new Qaen-Afin road in South Khorasan and adjacent to Ravoshk village, a sudden landslide occurred in a shale slope, and newly-built stone bridge for the road destructed. In this paper, using geologic conditions, satellite images, the field evidence of landslide and SLIDE6 and Phase2 programs, the type, and cause of the landslide will be examined. The survey conducted with the help of satellite images and field visits showed that the land-slide occurred is a circular landslide with dimensions of ap-proximately 50×80 m. It had happened a few months ago, but unfortunately, no attention paid to it, and continued construc-tion activities in the rainy season stimulated the sliding mass and led to extreme conditions. The geometrical condition of the slope, just before the slope failure, was determined by us-ing GPS, surveying meter, and satellite images. Using this in-formation, the two-dimensional model of the natural slope, before any construction activity, created in SLIDE6. Slope stability analysis was performed using the simplified Bishop limit equilibrium method, and failure of the slope predicted successfully. Finite element analysis of the slope in Phase2 software arrived at similar results. This paper has shown that a lack of attention to first slope movements and continuing construction work was the primary cause of financial losses incurred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landslide
  • Limit equilibrium method
  • Finite element method
  • Ravoshk village
  • Southern Khorasan
[1] Hencher, S. (2013). “Practical engineering geology”.
[2] Hungr, O., Leroueil, S., & Picarelli, L. (2014). “The Varnes classification of landslide types, an update”. Landslides, 11(2), 167-194.
[3] Cruden, D. (2017). Landslide risk assessment. Routledge.
[4] Yin, Y., Huang, B., Wang, W., Wei, Y., Ma, X., Ma, F., & Zhao, C. (2016). “Reservoir-induced landslides and risk control in Three Gorges Project on Yangtze River, China”. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 8(5), 577-595.
[5] Parsaei, L., Salarian, F., & Sheraeni, M. (2009). “Landslides of Golestan Province”. 5th National conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran, Gorgan, Iran.
[6] Baharvand, S., Pourkermani, M., Arian, M., Ajalloian, R., & Nouryazdan, A.R. (2009). “Seymareh Land-slide and its role in environmental and geomorphologic changes of the Pole-Dokhtar area”, Quarterly Iranian Journal of Geology, 4(4), 13-24.
[7] Zandi, R., Amirahmadi, A., & Mohamadnia, M. (2018). “Use of entropy model to assess the risk of landslide in the proposed road route of Torqabeh-Dorood (Mashhad-Neyshabur)”. Geography and Human Relation-ships, 1(2), 37-58
[8] Ghanbari, A., Karami, F., & Saleki, M.A. (2017). “An evaluation of feasibility of potential landslide in City of Tabriz”. Journal of Spatial Analysis Environmental Hazards, 4(1), 1-16.
[9] Shamsipour, A., & Shekhi, M. (2010). “Zoning of Sensitive Area and Environment Vulnerable in West of Fars Province using Fazzy and AHP Claassification”, Physical Geography Research Quarterly, 42(73), 53-67.
[10] Baharvand, S., Soori, S., & Rahnama Rad, J. (2017). “Environmental hazards zonation landslide, earth-quake, flood and erosion using AHP Fuzzy method (Case study: Vark Basin)”. RS & GIS for Natural Re-sources, 8(3), 89-103.
[11] Farajzadeh, M., Servati, M.R., & Taheri, V. (2011). “Analysis of the Geomorphological hazards in Golestan Province”, Journal of Physical Geography, 4(11), 45-62.
[12] Pasha, A.H., Sorbi, A., Behzadi, S. (2018). “Landslide risk assessment in Qazvin-Rasht quadrangle zone (North of Iran)”. Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCE, 27(106), 89-98.
[13] Cheng, Y. M., & Lau, C. K. (2014). Slope stability analysis and stabilization: new methods and insight. CRC Press.
[14] Matthews, C., Farook, Z., & Helm, P. (2014). “Slope stability analysis–limit equilibrium or the finite ele-ment method”. Ground Engineering, 48(5), 22-28.
[15] Rickard, O. C., & Sitar, N. (2012). bSLOPE: “A Limit Equilibrium Slope Stability Analysis Code for iOS”. Geotechnical Engineering Report no. UCB/GT/12-01. Geotechnical Engineering Department of Civil and En-vironmental Engineering, University of Califomia-Berkeley, CA, 94720.
[16] Duncan C. W., (2017). Rock Slope Engineering: Civil Applications. 5th ed. CRC Press.
[17] Chowdhury, R., Flentje, P., & Bhattacharya, G. (2010). Geotechnical slope analysis. CRC Press.
[18] Scheldt, T. (2003). “Comparison of continuous and discontinuous modelling for computational rock me-chanics”, Doctoral Thesis, Norwegian University of Science and Technology.
[19] Hutton, D. V., (2017). Fundamentals of finite element analysis. 4th ed. New York: McGraw-hill.
[20] Rocscience Inc. (2019). “RS2 online help, Shear strength reduction (SSR) analysis”, https://www.rocscience.com/help/rs2/#t=tutorials%2F03_Shear_Strength_Reduction_Analysis.htm.
CAPTCHA Image