مطالعه عددی نشست‌ تونل خط 2 قطار شهری تبریز به‌دلیل حفاری‌های احتمالی در مجاورت مسیر مترو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری خاک و پی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی کرمانشاه.

2 دانشیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی کرمانشاه.

چکیده

امروزه حفاری برای ساخت فونداسیون ساختمان های بلند، زیرزمین ها، پارکینگ ها و غیره مورد نیاز است. از آنجا که فضای موجود در مناطق شهری محدود است. برخی از حفاری ها در مجاورت تونل مترو انجام می گیرد و ممکن است باعث جابجایی اضافی پیش بینی نشده در تونل که برای آنها طراحی نشده اند و در نتیجه عملکرد تونل را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این پژوهش پاسخ به این سوال می باشد که تغییرشکل هایی که حفاری ها در خط 2 قطار شهری (مطالعه موردی) ایجاد می کند قابل توجه است یا قابل صرفنظر کردن. در این مقاله بررسی نشست های کف و تاج تونل موجود خط 2 قطار شهری تبریز ناشی از حفاری های جدید احتمالی با فواصل افقی مختلف از مترو و ابعاد مختلف حفاری با نرم افزار المان محدود انجام شده است. نتایج نشان داد نشست تاج تونل که رو به پایین است کاهش یافته ولی نشست کف تونل که رو به بالا است افزایش پیدا می کند. تغییر شکل کف تونل از 62 میلی متر تا 113 میلی متر و تغییرشکل تاج تونل از 16میلی متر تا 58 میلی متر با توجه به ابعاد حفاری و فاصله افقی از مترو متغییر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Investigation on line 2 Tabriz Urban Railway Tunnel settlement due to possible excavations at the top of the Metro

نویسندگان [English]

  • Mir Hadi Mirnaghizadeh 1
  • Mohammad Hajiazizi 2
1 Ph.D Student, Geotechnical Engineering, Department of Engineering, Razi University.
2 Associate Professor, Geotechnical Engineering, Department of Engineering, Razi University.
چکیده [English]

Today, the foundation excavation for the construction of high-rise buildings, basements, parking lots, etc. is required. Because space is limited in urban areas. The aim of this study is to answer this question is that transformation that drilling in the Line 2 subway (Case Study) creates significant or negligible. Tunnel floor deformation and deformation from 62 mm to 113 mm from 16 mm to 58 mm Bore tunnel with the size of the underground drilling of the horizontal distance is variable.Today, the foundation excavation for the construction of high-rise buildings, basements, parking lots, etc. is required. Because space is limited in urban areas. The aim of this study is to answer this question is that transformation that drilling in the Line 2 subway (Case Study) creates significant or negligible. Tunnel floor deformation and deformation from 62 mm to 113 mm from 16 mm to 58 mm Bore tunnel with the size of the underground drilling of the horizontal distance is variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Excavation
  • line 2 subway Tabriz
  • application finite element
  • settlement the crown of the tunnel
  • the tunnel floor
[1] Attewell, P. B5 Yeates, J., & Selby, A. R. (1986). Soil movements induced by tunnelling and their effects on pipelines and structures.
[2] Iwasaki, Y., Watanabe, H., Fukuda, M., Hirata, A., & Hori, Y. (1994). “Construction control for underpinning piles and their behaviour”, Geotechnique, 44(4), 681-689.
[3] Longchuan, K. (2000). “Influence of construction of deep foundation pit on tunnels of metro”, CHINESE JOURNAL OF GEOTECHNICAL ENGINEERING-CHINESE EDITION-, 22(3), 284-288.
[4] Peck, R. B. (1969). “Deep excavations and tunnelling in soft ground”, In Proc. 7th int. conf. on SMFE, 225-290.
[5] Clough, G. W., & O'Rourke, T. D. (1990). “Construction induced movements of insitu walls”, In Design and Performance of Earth Retaining Structures, ASCE, 439-470.
[6] Fu, J., Yang, J., Klapperich, H., & Wang, S. (2015). “Analytical prediction of ground movements due to a nonuniform deforming tunnel”, International Journal of Geomechanics, 16(4), 04015089.
[7] Sharma, J. S., Hefny, A. M., Zhao, J., & Chan, C. W. (2001). “Effect of large excavation on deformation of adjacent MRT tunnels”, Tunnelling and Underground Space Technology, 16(2), 93-98.
[8] Jiang, Z. H. (2013). Study of mechanical response on adjacent tunnel in processes of foundation excavation Ph.D. thesis, Chongqing University. Chongqing, China.
[9] Chen, J. J., Zhu, Y. F., Li, M. G., & Wen, S. L. (2014). “Novel excavation and construction method of an underground highway tunnel above operating metro tunnels”, Journal of Aerospace Engineering, 28(6), A4014003.
[10] Hou, Y. M., Wang, J. H., & Zhang, L. L. (2009). “Finite-element modeling of a complex deep excavation in Shanghai”, Acta Geotechnica, 4(1), 7-16.
[11] Yang, F., & Yang, J. S. (2010). “Stability of shallow tunnel using rigid blocks and finite-element upper bound solutions”, International Journal of Geomechanics, 10(6), 242-247.
[12] Liu, H., Li, P., & Liu, J. (2011). “Numerical investigation of underlying tunnel heave during a new tunnel construction”, Tunnelling and Underground Space Technology, 26(2), 276-283.
[13] Huang, X., Schweiger, H. F., & Huang, H. (2011). “Influence of deep excavations on nearby existing tunnels”, International Journal of Geomechanics, 13(2), 170-180.
[14] Shi, J., Ng, C. W. W., & Chen, Y. (2015). “Three-dimensional numerical parametric study of the influence of basement excavation on existing tunnel”, Computers and Geotechnics, 63, 146-158.
[15] Doležalová, M. (2001). “Tunnel complex unloaded by a deep excavation”, Computers and Geotechnics, 28(6), 469-493.
[16] Chang, C. T., Sun, C. W., Duann, S. W., & Hwang, R. N. (2001). “Response of a Taipei Rapid Transit System (TRTS) tunnel to adjacent excavation”, Tunnelling and Underground Space Technology, 16(3), 151-158.
[17] Hu, Z. F., Yue, Z. Q., Zhou, J., & Tham, L. G. (2003). “Design and construction of a deep excavation in soft soils adjacent to the Shanghai Metro tunnels”, Canadian Geotechnical Journal, 40(5), 933-948.
[18] Karki, R. (2006). Effects of deep excavations on circular tunnels in fine-grained soils. Doctoral dissertation.
[19] Zheng, G., & Wei, S. W. (2008). “Numerical analyses of influence of overlying pit excavation on existing tunnels”, Journal of central south university of technology, 15(2), 69-75.
[20] Chen, J. J., Wang, J. H., Xiang, G. W., Wen, S. L., & Du, Y. (2011). “Numerical study on the movement of existing tunnel due to deep excavation in Shanghai”, Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA, 42(3), 30-40.
[21] Huang, X., Schweiger, H. F., & Huang, H. (2011). “Influence of deep excavations on nearby existing tunnels”, International Journal of Geomechanics, 13(2), 170-180.
[22] Wang, W. D., Wu, J. B., & Weng, Q. P. (2004). “Numerical modeling of affection of foundation pit excavation on metro tunnel [J]”, Rock and Soil Mechanics, 25(2), 251-255.
[23] Mazek, S. A., & Almannaei, H. A. (2013). “Finite element model of Cairo metro tunnel-Line 3 performance”, Ain Shams Engineering Journal, 4(4), 709-716.
[24] کاتبی، ه.، سعدین، م. (1389). "تحلیل و پیش‌بینی نشست سطحی زمین ناشی از تونل‌سازی (مطالعه موردی: پروژه خط 2 قطار شهری تبریز)"، مجله مهندسی حمل و نقل، دوره 1، شماره 4، ش.ص. 67-85.
CAPTCHA Image