کلیدواژه‌ها = بنتونیت
مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات بتن حاوی بنتونیت و زئولیت به عنوان پوزولان طبیعی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 79-93

10.22091/cer.2021.6931.1248

سارا خسروی؛ امید رضایی فر؛ مجید قلهکی؛ سیده مرضیه قیامی تکلیمی