نویسنده = توحید پوررستم
واکاوی دلایل تاخیر از دیدگاه مدیریت ریسک در مرحله اجرای پروژه‌های راه‌سازی (مطالعه موردی: محور گرمسار-سیمین دشت)

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 69-82

10.22091/cer.2020.5274.1196

رضا مهاجری برج قلعه؛ توحید پوررستم؛ ناصر منصور شریفلو؛ جواد مجروحی سردرود؛ ابراهیم صفا