نویسنده = ������������ ������ ����������
مدل‌سازی عددی اثر تغییر هندسه سازه راه‌ماهی بر جریان عبوری از بازشدگی قائم آن

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 165-176

10.22091/cer.2019.4691.1162

محمد شکرالهی؛ خسرو حسینی؛ سید فرهاد موسوی