مدل‌سازی عددی اثر تغییر هندسه سازه راه‌ماهی بر جریان عبوری از بازشدگی قائم آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.

چکیده

در پژوهش حاضر، ویژگی‌های جریان عبوری از بازشدگی قائم راه‌ماهی با استفاده از مدل عددی Flow-3D شبیه‌سازی شده و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی صحت‌سنجی گردیده است. نتایج بررسی نشان داد که مدل آشفتگی k-ε، دقت خوبی در مدل‌سازی عددی ماهی‌رو نسبت به دیگر مدل‌های آشفتگی دارد. در ادامه، الگوی سرعت، حجم محدوده استراحت ماهیان و تلاطم جریان در راه‌‌ماهی تحلیل گردیده است تا بتوان عملکرد راه‌ماهی را با هندسه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار داد. در این رابطه، نسبت طول دیواره بزرگ به دیواره کوچک هر سلول، زاویه انتهایی دیواره و نسبت عرض خالص ورودی به عرض حوضچه، به‌عنوان پارامترهای بی‌بعد تأثیرگذار در عملکرد حوضچه بررسی شدند. نتایج نشان داد که با کاهش نسبت طول دیواره بزرگ به دیواره کوچک، مؤلفه طولی سرعت جریان به‌طور متوسط 11/25 درصد کاهش یافته است. با افزایش زاویه انتهایی دیواره بزرگ نسبت به دیواره حوضچه، حجم استراحت حدود 3% افزایش داشته است. همچنین، با افزایش پارامتر زاویه انتهایی دیواره بزرگ، انرژی آشفتگی به‌طور متوسط 66/30 درصد افزایش یافته است. به‌طور کلی، نسبت طول دیواره بزرگ به دیواره کوچک تأثیر بیشتری بر روند کاهش سرعت جریان برای عبور ماهیان از ماهی‌رو داشته و همچنین با افزایش زاویه انتهایی دیواره بزرگ نسبت به دیواره حوضچه، محیط استراحت ماهیان و انرژی آشفتگی افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Modeling of the Effect of Changing the Geometry of Fishway Structure on the Flow-Through Its Vertical Slot

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shokrollahi 1
  • khosrow hosseini 1
  • seyed Farhad Mousavi 2
1 M.Sc. Student, Department of Civil Engineering, University of Semnan.
2 Professor, Department of Civil Engineering, University of Tabriz.
چکیده [English]

In the present study, hydraulics of vertical slot is simulated, using Flow-3D. k-ε turbulence model had the most performance among different turbulence models. Next, the velocity pattern, volume of fish rest-area, and flow turbulence in the channel were analyzed in order to evaluate the performance of fishway with different geometries. In this regard, the influence of geometry on the performance of fishway is investigated. Results showed that by decreasing the ratio of the length of the large wall to the small wall, the longitudinal component of velocity was decreased by an average of 25.11%. By increasing the end of the large-wall angle with respect to the pool wall, the volume of the rest area was increased by 3%. By increasing the end of the large-wall angle with respect to the pool wall parameter, the turbulence energy was increased by an average of 30.66%. In general, the ratio of the length of the large wall to the small wall has a greater effect on reducing the flow velocity for the fish to cross the fishway and also by increasing the end of the large-wall angle with respect to the pool wall, the rest area of the fish and turbulence energy has increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fishway
  • Velocity profile
  • Turbulence
  • Rest area
  • Flow-3D
[1] Rajaratnam, N., & Katopodis, C. (1984). “Hydraulics of Denil fishways”, Journal of Hydraulic Engineer-ing, 110(9), 1219-1233
[2] Wu, S., Rajaratnam, N., & Katopodis, C. (1999). “Structure of flow in vertical slot fishway”, Journal of Hy-draulic Engineering, 125(4), 351-360.
[3] Rajaratnam, N., Katopodis, C., & Lodewyk, S. (1991). “Hydraulics of culvert fishways IV: Spoiler baffle culvert fishways”, Canadian Journal of Civil Engineering, 18(1), 76-82.
[4] Rajaratnam, N., Katopodis, C., & Flint-Petersen, L. (1987). “Hydraulics of two-level Denil fishway”, Journal of Hydraulic Engineering, 113(5), 670-674.
[5] Liu, M., Rajaratnam, N., & Zhu, D. Z. (2006). “Mean flow and turbulence structure in vertical slot fish-ways”, Journal of Hydraulic Engineering, 132(8), 765-777.
[6] Bermúdez, M., Puertas, J., Cea, L., Pena, L., & Balairón, L. (2010). “Influence of pool geometry on the bio-logical efficiency of vertical slot fishways”, Ecological Engineering, 36(10), 1355-1364.
[7] Tarrade, L., Texier, A., David, L., & Larinier, M. (2008). “Topologies and measurements of turbulent flow in vertical slot fishways”, Hydrobiologia, 609(1), 177.
[8] Tarrade, L., Pineau, G., Calluaud, D., Texier, A., David, L., & Larinier, M. (2011). “Detailed experimental study of hydrodynamic turbulent flows generated in vertical slot fishways”, Environmental Fluid Mechan-ics, 11(1), 1-21.
[9] Marriner, B. A., Baki, A. B. M., Zhu, D. Z., Thiem, J. D., Cooke, S. J., & Katopodis, C. (2014). “Field and nu-merical assessment of turning pool hydraulics in a vertical slot fishway”, Ecological Engineering, 63, 88-101.
[10] Bombač, M., Novak, G., Mlačnik, J., & Četina, M. (2015). “Extensive field measurements of flow in verti-cal slot fishway as data for validation of numerical simulations”, Ecological Engineering, 84, 476-484.
[11] An, R., Li, J., Liang, R., & Tuo, Y. (2016). “Three-dimensional simulation and experimental study for opti-mising a vertical slot fishway”, Journal of Hydro-environment Research, 12, 119-129.
[12] Kim, S., Yu, K., Yoon, B., & Lim, Y. (2012). “A numerical study on hydraulic characteristics in the ice Har-bor-type fishway”, KSCE Journal of Civil Engineering, 16(2), 265-272.
[13] Puertas, J., Pena, L., & Teijeiro, T. (2004). “Experimental approach to the hydraulics of vertical slot fish-ways”, Journal of Hydraulic Engineering, 130(1), 10-23.
[14] Bombač, M., Četina, M., & Novak, G. (2017). “Study on flow characteristics in vertical slot fishways re-garding slot layout optimization”, Ecological Engineering, 107, 126-136.
[15] Bravo-Córdoba, F. J., Sanz-Ronda, F. J., Ruiz-Legazpi, J., Valbuena-Castro, J., & Makrakis, S. (2018). “Vertical slot versus submerged notch with bottom orifice: Looking for the best technical fishway type for Med-iterranean barbels”, Ecological Engineering, 122, 120-125.
[16] Fuentes-Pérez, J. F., Silva, A. T., Tuhtan, J. A., García-Vega, A., Carbonell-Baeza, R., Musall, M., & Kruusmaa, M. (2018). “3D modelling of non-uniform and turbulent flow in vertical slot fishways”, Environmen-tal modelling & software, 99, 156-169.
[17] Quaranta, E., Katopodis, C., & Comoglio, C. (2019). “Effects of bed slope on the flow field of vertical slot fishways”, River Research and Applications.
[18] Ehsani, R., Hassanzadeh, Y., Mojtahedi, A., Sanei, M., & Hedayati, H. (2018). “Experimental study of canoe-fishway hydraulic conditions”, Irrigation Sciences and Engineering, 40(4), 61-75.
[19] Baharvand, S., & Lashkar-Ara, B. (2019). “Determining the effectiveness of resting pool area in vertical slot fishways type 1 to pass chinook salmon”, Journal of Civil and Environmental Engineering, 48(4), 1-12.
[20] Badri, S. S., Ayyoubzadeh, S. A., & Yasi, M. (2019). “Nature-like fishway design and evaluation of its perormance with habitat simulation model of PHABSIM”, Iranian Journal of Ecohydrology, 6(1), 1-13.
[21] Smith, H. D. (2004). Modeling the flow and scour around an immovable cylinder, Doctoral dissertation, Ohio State University, USA.
[22] Quaranta, E., Katopodis, C., Revelli, R., & Comoglio, C. (2017). “Turbulent flow field comparison and re-lated suitability for fish passage of a standard and a simplified low‐gradient vertical slot fishway”, River Re-search and Applications, 33(8), 1295-1305.
[23] Chorda, J., Maubourguet, M. M., Roux, H., Larinier, M., Tarrade, L., & David, L. (2010). “Two-dimensional free surface flow numerical model for vertical slot fishways”, Journal of Hydraulic Re-search, 48(2), 141-151.
[24] Ghasemzadeh, F. (2013). Simulation of hydraulic problems in flow-3D. 2nd ed., Noavar Publ., Tehran, Iran.
[25] Yagci, O. (2017). “Hydraulic aspects of pool-weir fishways as ecologically friendly water structure”, Eco-logical Engineering, 36, 36-46.
CAPTCHA Image