نویسنده = ������������ ����������
یک الگوریتم انطباقی جدید برای توزیع بهینه مراکز محاسباتی در روش بدون شبکه چندربعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

10.22091/cer.2023.8470.1419

سمیرا محمدعلیان؛ رضا بابایی؛ احسان جباری


مطالعه عددی آبشستگی محلی تحت جت آبگرم خروجی از نیروگاه‌ها (مطالعه موردی: خروجی نیروگاه نکا)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 141-151

10.22091/cer.2021.6541.1225

زهرا مهرابی؛ رضا کمالیان؛ محمد بابایی؛ احسان جباری


بررسی عددی تأثیر ایجاد حفره در پایه پل بر خصوصیات جریان پیرامون پایه

دوره 3، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 17-29

10.22091/cer.2017.1930.1073

احسان جباری؛ حجت کرمی؛ مینا مولایی فرد