نویسنده = عادل عساکره
تاثیر آلاینده اسید نیتریک بر روی مقاومت برشی خاک ریزدانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22091/cer.2023.9393.1479

سیدمحمدحسین خاتمی؛ عبدالحسین حداد؛ عادل عساکره