تاثیر آلاینده اسید نیتریک بر روی مقاومت برشی خاک ریزدانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه سمنان

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

3 گروه آموزشی خاک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22091/cer.2023.9393.1479

چکیده

با توجه به رشد روزافزون آلودگی فسیلی در هوای کلان شهرها یا هر نقطه دیگری، باران به‌وجود آمده به صورت اسیدی خواهد بود. از طرفی به دلایل استفاده زیاد از مخلوط ماسه و بنتونیت در مراکز دفن زباله و وجود شیرابه در آن، بررسی رفتار این خاک ها تحت اثر آلاینده اسیدی دارای اهمیت زیادی می باشد. به این منظور، اثر آلاینده اسید نیتریک با pH های 7، 3 و 1 بر روی مقاومت برشی ماسه تمیز و ماسه حاوی 10 درصد وزنی بنتونیت متراکم به کمک آزمایش های سه محوی تحکیم یافته – زهکشی نشده بررسی گردید. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که حضور اسید در آب منفذی، باعث کاهش مقاومت برشی ماسه تمیز می‌شود. در مخلوط ماسه و بنتونیت حضور اسید نیتریک با pH=3 منجر به افزایش مقاومت برشی و با pH=1 باعث کاهش مقاومت برشی می‌گردد. همچنین حضور اسید باعث کاهش مدول الاستیسیته و افزایش فشار آب حفره‌ای منفی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Acid Effect on the strength behavior of Fine-Grained soil

نویسندگان [English]

  • seyyed mohammad hosein khatami 1
  • Abdolhosein Haddad 2
  • Adel Asakereh 3
1 PhD student. semnan university
2 Iran, semnan,semnan university , professor of department of civil engineering
3 Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, IRAN.
چکیده [English]

Due to the ever-increasing growth of fossil pollution in the air of big cities or any other place, the resulting rain will be acidic. The reason for the formation of acid rain particles is nitrogen group compounds. That is, the combination of existing water with nitrate causes the phenomenon of acid rain. The soil may be exposed to various pollutants over time, including acidic pollutants and its shear resistance changes.Therefore, this issue is investigated in this research. On the other hand, investigating the behavior of soil under the effect of acidic contamination is so important because the excessive using of the sand-bentonite mixture in the Landfills. According to this subject in this research Sand of Firoozkooh with different percentages (0, 10%) Bentonite to carry out the undrained consolidated triaxial tests is use to investigate the effect of nitrat acid solution with (1,3)pH for investigating the influence of acidic contamination on shear strength parameter. Results that comes out from experiments indicates that Presence of acid lead to reduction of shear strength of clean sand. Although in sand-bentonie mixture with pH=3 shear strength increased but rising of acid in pH=1 lead to decrease of shear strength. Also presence of acid make the positive pore pressure higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • static triaxial test
  • shear strength parameters
  • acidic contamination
  • sand-bentonite mixture
CAPTCHA Image