نویسنده = ��������������������� ������ ��������������