نویسنده = �������� ��������������
مدلسازی عددی بهسازی خاکهای نرم با ستون های سنگی تحت عبور قطار پرسرعت

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 157-168

10.22091/cer.2021.7397.1304

میکائیل کاظم زاده؛ امیرعلی زاد؛ مریم یزدی