نویسنده = �������� ���������� ����������
آنالیز ریسک‌های قراردادی در پروژه‌های زیربنایی حمل‌و‌نقل مبتنی بر روش مشارکت بخش عمومی- خصوصی (PPP)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 189-210

10.22091/cer.2021.7374.1299

امید پورافشار؛ بهنود برمایه ور؛ رضا اسمعیل آبادی؛ احسان اثنی عشری