نویسنده = ������������ ������������
بررسی تأثیر انواع طرح مخلوط و بافت درشت بر مقاومت لغزشی رویه بتن غلتکی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 111-129

10.22091/cer.2021.7234.1281

مصطفی آدرسی؛ محمدعلی قنبری؛ علیرضا امیدی