نویسنده = �������������� ������������ ������
بررسی عوامل مؤثر بر افت آبهای زیرزمینی در آبخوان کوهدشت، استان لرستان

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 95-105

10.22091/cer.2021.6978.1253

الهام فیجانی؛ صبا علیخانی جودکی؛ مرتضی مظفری