اعضای هیات تحریریه

سردبیر همکار

سید روح اله حسینی واعظ

مهندسی عمران، سازه دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/hoseinivaez
hoseinivaezqom.ac.ir
00982532103590
0000-0002-5574-8345

h-index: Scopus: 11