اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

مرتضی اسکندری قادی

مهندسی عمران، سازه، مکانیک ساختمان استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~ghadi
ghadiut.ac.ir
00982161112188
0000-0002-7008-0654

h-index: Scopus: 17