اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

ماشاء اله خامه چیان

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک استاد، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/khamechm
khamechmmodares.ac.ir
00982182883435

h-index: Scopus: 17